Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului judetului ARGES

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL ARGEŞ
Anexa APROB,
la Ordinul Prefectului nr. 69 din 24.02.2016 PREFECT CRISTIAN SOARE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI ARGEŞ

CAPITOLUL I.
BAZA LEGALĂ DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 1 (1) Instituţia Prefectului judeţului Argeş este organizată şi funcţionează sub conducerea prefectului, în temeiul Legii 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată şi a Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, modificată şi completată cu HG nr. 585/2009.
(2) Instituţia Prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget propriu.
(3) Activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne şi din alte surse legal constituite.
(4) Instituţia prefectului poate beneficia de programe cu finanţare internaţională.
(5) Instituţia Prefectului Judeţului Argeş îşi are sediul în municipiul Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr 1.
Art.2 (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului în judeţul Argeş şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate în judeţul Argeş.
(2) Prefectul asigură realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice.
(3) Prefectul exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale organizate la nivelul judeţului Argeş.
Art. 3 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul judeţului Argeş este ajutat de subprefect.
(2) Structura de organizare a Instituţiei Prefectului judeţului Argeş este stabilită prin ordin al Prefectului la nivel de servicii şi compartimente independente, după caz.
Art. 4 (1) Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect.
(2) Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnată prin ordin al acestuia.

CAPITOLUL II.
MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI ARGEŞ

Art. 5 (1) Managementul de sistem se exercită de către prefect ajutat de subprefect, înalţi funcţionari publici.
(2) Managementul funcţional se exercită de către funcţionarii publici de conducere.

Secţiunea I.
Structura de organizare

Art. 6 Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului judeţului Argeş este aprobată prin ordin al Prefectului şi are următoarea configuraţie:

PREFECT
I. Cancelaria Prefectului
II. Compartimentul audit intern
III. Compartiment Corpul de control al Prefectului
IV. Compartiment resurse umane
V. Serviciul public comunitar, pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple
VI. Serviciul public comunitar, regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

SUBPREFECT
I. Serviciul controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, apostilă, relaţii cu publicul
I.1 Compartiment verificarea legalităţii actelor si contencios administrativ
I.2 Compartiment aplicarea apostilei
I.3 Compartiment pentru relaţia cu autorităţile locale
I.4 Compartiment informare, relaţii publice, secretariat
I.5 Compartiment pentru relaţia cu minorităţile

II. Serviciul urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu,financiar contabilitate, achiziţii publice şi administrativ
II.1 Compartiment urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu
II.2 Compartiment financiar contabilitate
II.3 Compartiment achiziţii publice şi administrativ

III. Compartimentul afaceri europene şi cooperare internaţională

IV. Compartimentul dezvoltare economică, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă

Art. 7(1) Numirea, respectiv încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate, se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii.
(2) Statul de funcţii şi repartizarea funcţiilor pe compartimente se stabilesc de către prefect prin ordin, în condiţiile legii.
Art. 8 Îndrumarea şi verificarea activităţii desfăşurate de structura de specialitate a Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne şi de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Secţiunea II.
Relaţii funcţionale
în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş

Art. 9 Relaţiile funcţionale şi modul de stabilire a acestora se prezintă astfel:
(1) Relaţii ierarhice de autoritate:
a) subordonarea Subprefectului faţă de Prefect;
b) subordonarea şefilor de serviciu şi coordonatorilor compartimentelor independente faţă de prefect şi după caz, faţă de subprefect, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a ordinelor prefectului şi a structurii organizatorice;
c) subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful de serviciu.
(2) Relaţii de colaborare
a) Se stabilesc în cadrul colaborării funcţionale dintre structurile de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş, pe de o parte şi, pe de altă parte, între acestea şi structurile cu activităţi similare din cadrul autorităţilor şi/sau instituţiilor publice ale administraţiei publice locale sau centrale, după caz.
b) Relaţiile de colaborare şi cooperare exterioare se stabilesc numai pe bază de mandat acordat de Prefectul Judeţului Argeş.
(3) Relaţii de reprezentare
a) Subprefectul şi personalul compartimentelor din structura organizatorică, în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Prefect, pot reprezenta Instituţia Prefectului judeţului Argeş în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, autorităţi judecătoreşti, organisme, O.N.G. -uri, etc., din ţară sau străinătate;
b) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Instituţiei Prefectului judeţului Argeş.

Secţiunea III
Actul administrativ şi Instrumente funcţionale utilizate la nivelul Instituţiei Prefectului judeţului Argeş pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege

Art. 10 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Prefectul judeţului Argeş emite ordine cu caracter individual sau normativ în temeiul art. 26 din Legea 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată.
(2) Elaborarea, redactarea şi emiterea ordinelor se va face cu stricta respectare a dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, în baza unui Referat de aprobare semnat de şeful compartimentului care a iniţiat proiectul de ordin şi de funcţionarul public care a întocmit-o.
(3) Ordinele se contrasemnează de către subprefect .
(4) Şeful S.V.L.A.C.A va aviza pentru legalitate proiectul de ordin în condiţiile art. 4, teza finală din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
(1) Structura Ordinului Prefectului Judeţului Argeş este următoarea:
a) antet, cu următorul cuprins: „Ministerul Administraţiei şi Internelor , Instituţia Prefectului Judeţului Argeş”;
b) titlul, cuprinde denumirea generică a actului – ordin -, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic
c) formula introductivă şi preambulul, cuprind:
1. denumirea emitentului: „Prefectul Judeţului Argeş”,
2. scopul şi sinteza motivării emiterii ordinului. Preambulul precedă formula introductivă,
3. temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora actul a fost emis;
d) partea dispozitivă reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul acestuia.
e) atestarea autenticităţii. Ordinele se semnează de către prefect, se contrasemnează de către subprefect , se datează şi se numerotează, evidenţiindu-se într-un registru special.

Secţiunea IV.
Stabilirea atribuţiilor ce revin subprefectului
Art. 12
(1) Subprefectul îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a Instituţiei Prefectului jud. Argeş, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.
(2) În lipsa prefectului, atribuţiile acestuia se asigură de către subprefect.

Art.13 Subprefectul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) asigură conducerea operativă a Instituţiei Prefectului judeţului Argeş, cu excepţia Cancelariei Prefectului;
b) organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor de specialitate din subordine;
c) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
d) asigură elaborarea proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor prefectorale şi transmiterea acestuia către Ministerul Administraţiei şi Internelor;
e) asigură transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
f) elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
g) asigură transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi publicarea în Monitorul Oficial al judeţului;
h) îndrumă metodologic secretarii unităţilor administrativ teritoriale;
i) gestionează şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
j) acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
k) asigură verificarea documentaţiei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
l) asigură secretariatul comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei;
m) exercită atribuţiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.
n) aprobă eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate;
o) analizează activităţile desfăşurate de serviciile publice deconcentrate şi elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
p) examinează, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
q) consultă conducătorii serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
r) primeşte, distribuie corespondenţa şi urmăreşte rezolvarea acesteia în termenul legal;
s) asigură transmiterea ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului;
t) asigură elaborarea Planului orientativ de acţiuni pentru realizarea la nivelul judeţului Argeş a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare precum şi a Raportului anual privind starea economico-socială a judeţului Argeş;
ţ) asigură examinarea proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
u) dispune măsuri în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei invitaţiilor, pe care le înaintează prefectului;
v) urmăreşte modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
w) înaintează către prefect propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi cu privire la arhivarea documentelor;
x) stabileşte şi urmăreşte modul de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului
y) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de Ministerul Administraţiei şi Internelor ori de către prefect.
CAPITOLUL III
FUNCŢIONARUL DE SECURITATE

Art. 14 Pentru implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, atribuţiile structurii de securitate vor fi îndeplinite de funcţionarul de securitate.
Art. 15 Persoana care îndeplineşte atribuţiile funcţionarului de securitate precum şi atribuţiile specifice ale acestuia se stabilesc prin ordin al prefectului, după obţinerea certificatului de securitate corespunzător celui mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor secrete de stat gestionate de instituţia prefectului.
Art. 16 Funcţionarul de securitate îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor speciale aflate în vigoare.

CAPITOLUL IV
FUNCŢIONAREA STRUCTURII DE SPECIALITATE
A INSTITUŢIEI PREFECTULUI
Art. 17
(1) Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului îndeplinesc atribuţii în următoarele domenii principale de activitate:
a) aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative;
b) verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ;
c) realizarea politicilor naţionale, a celor de afaceri europene şi a planului de măsuri pentru afaceri europene şi intensificare a relaţiilor externe;
d) organizarea şi desfăşurarea activităţii pentru situaţii de urgenţă, pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar;
e) eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
f) regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare:
(2) Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribuţii pentru structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor care i-au fost conferite prin reglementările legale.

SECŢIUNEA I.
Conducerea structurilor de specialitate
din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Argeş

Art. 18
(1) Şefii de serviciu sunt numiţi prin ordin al prefectului, în condiţiile legii.
(2) Seful serviciului verificarea legalităţii actelor, apostilă, relaţii cu publicul şi seful serviciului urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu, achiziţii publice, administrativ sunt funcţionari publici de conducere;
(3) seful serviciului public comunitar, regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, seful serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, sunt funcţionari publici cu statut special.
(4) În cadrul compartimentelor unde nu sunt prevăzute funcţii de conducere, se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi coordonării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestora şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.
Art. 19 Funcţionarii publici de conducere au competenţe şi răspunderi conform configuraţiei care rezultă din structura organizatorică a instituţiei prefectului şi le revin, după caz, următoarele obligaţii generale:
a) organizează activitatea serviciilor şi compartimentelor din subordine;
b) asigură cunoaşterea legislaţiei de specialitate de către personalul din subordine;
c) răspund de dimensionarea sarcinilor de serviciu ale structurilor din subordine;
d) participă la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, atunci când legislaţia în vigoare o impune şi elaborează, pentru fiecare salariat din subordine, fişa postului;
e) primesc şi repartizează spre rezolvare lucrările şi corespondenţa care intră în atribuţiile compartimentului pe care îl conduc;
f) îndrumă şi controlează personalul din subordine în vederea rezolvării la termen a lucrărilor repartizate;
g) semnează, conform competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările elaborate în cadrul compartimentului pe care îl conduc;
h) participă la efectuarea de lucrări de complexitate sau de importanţă deosebită, corespunzătoare pregătirii profesionale;
i) urmăresc elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor şi a celorlalte lucrări ce le sunt repartizate;
j) stabilesc, în limita competenţelor acordate, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte compartimente din prefectură, alte instituţii şi autorităţi publice;
k) asigură respectarea normelor de disciplină şi ordine, stabilite în Regulamentul intern, de către salariaţii din subordine, şi propun prefectului, sau după caz Comisiei de disciplină, aplicarea de sancţiuni disciplinare persoanelor care au săvârşit abateri disciplinare, în condiţiile legii;
l) propun prefectului acordarea, pentru personalul din subordine, premiilor, recomandărilor pentru participarea la cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională în ţară sau în străinătate, în condiţiile legii;
m) elaborează graficul concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi urmăresc derularea concediilor potrivit graficului;
n) organizează urmărirea prezenţei la serviciu potrivit evidenţei condicii de prezenţă;
o) asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul din subordine a prevederilor prezentului Regulament, precum şi a dispoziţiilor ce privesc în mod direct activitatea acestora;
p) propun şi argumentează conducerii instituţiei prefectului modificarea structurii din subordine, în corelare cu atribuţiile stabilite şi volumul activităţilor;
q) propun, motivat, necesarul de dotare cu echipamente şi obiecte de inventar adecvate îndeplinirii atribuţiilor;
r) răspund în faţa prefectului şi subprefectului pentru activitatea desfăşurată;
s) răspund de gruparea documentelor în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă şi trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale;
t) îndeplinesc alte sarcini în legătură cu atribuţiile de serviciu prevăzute de reglementări legale în vigoare, de prezentul Regulament şi de fişa postului;
u) asigură implementarea strategiei de reformă în administraţia publică;
v) urmăresc conformitatea datelor de pe site-ul instituţiei prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată dacă acestea nu sunt corecte;
Art. 20 Şefii de serviciu vor delega, pe perioada concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, sau a deplasărilor în vederea îndeplinirii unor misiuni în alte localităţi din ţară sau în străinătate, şi a altor cazuri de suspendare conform legislaţiei în materie, îndeplinirea temporară a atribuţiilor către unul dintre funcţionarii din subordine, cu avizul conform al şefului ierarhic.
Art.21 (1) Relaţiile de subordonare din cadrul compartimentelor instituţiei prefectului evidenţiază transmiterea sarcinilor şi raportarea modului de realizare a acestora pe cale ierarhică.
(2) În relaţiile de serviciu/muncă se pot angaja numai responsabilităţi ce revin personalului potrivit atribuţiilor din fişa postului.

SECŢIUNEA II.
Organizarea şi funcţionarea
Structurilor din subordinea directă a Prefectului

I. Cancelaria prefectului:

Art. 22 Cancelaria prefectului este un compartiment distinct al instituţiei, organizat în directa subordine a prefectului, în conformitate cu actele normative în vigoare.
Art. 23(1) Personalul din cancelaria prefectului este numit sau eliberat din funcţie numai de către prefect.
(2) Personalul din cadrul Cancelariei prefectului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii, pe durata exercitării funcţiei publice de către înaltul funcţionar public.
(3) Cancelaria prefectului cuprinde următoarele funcţii de execuţie de specialitate specifice: directorul cancelariei, 1 consilier şi 1 consultant.
Art. 24 Directorul de cancelarie coordonează activitatea Cancelariei prefectului şi răspunde în faţa prefectului în acest sens.
Art. 25 Atribuţiile principale ale Cancelariei prefectului sunt următoarele:
a) urmăreşte realizarea, în termenul legal, a activităţilor şi sarcinilor stabilite de către prefect, îl informează în timp util pe acesta asupra oricărei probleme care prezintă importanţă pentru conducerea instituţiei prefectului;
b) asigură condiţiile necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale prefectului prin programarea întâlnirilor de lucru, organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice şi întocmirea proiectului agendei săptămânale a prefectului cu activităţile ce urmează a se desfăşura săptămâna următoare;
c) organizează activitatea de protocol la Cancelaria prefectului;
d) participă în calitate de reprezentant al instituţiei prefectului la activităţile delegate de prefect;
e) verifică atribuţiile ofiţerului de serviciu la Cancelaria prefectului şi, atunci când situaţia o impune, propune măsuri în vederea eliminării deficienţelor sau disfuncţionalităţilor constatate;
f) realizează convocările telefonice solicitate de prefect;
g) analizează datele oferite de sondaje, statistici, studii şi informarea prefectului cu privire la principalele probleme şi tendinţe ale mediului social şi economic din judeţ;
h) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al prefectului şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor în realizarea acţiunilor dispuse de prefect;
i) participă alături de alţi reprezentanţi, desemnaţi de prefect, la acţiuni de control de verificare şi îndrumare la nivelul judeţului cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative, programelor şi sarcinilor, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate;
j) prezintă prefectului materiale, rapoarte, informări din activitatea aparatului de specialitate al prefectului şi a structurilor autorităţilor administraţiei publice locale;
k) participă la şedinţele iniţiate de prefect, şedinţele Colegiului Prefectural şi videoconferinţe, la solicitarea prefectului;
l) organizează, la solicitarea prefectului, evenimente de natură să informeze opinia publică şi mass-media cu privire la acţiunile prefectului;
m) colaborează cu persoana desemnată purtător de cuvânt la monitorizarea şi evaluarea imaginii Instituţiei Prefectului în relaţiile cu mass-media;
n) oferă cetăţenilor care telefonează la Cancelaria prefectului informaţii de interes public, în măsura în care acestea sunt de competenţa Instituţiei prefectului şi pot fi furnizate telefonic; în cazul în care informaţia de interes public solicitată se acordă la cerere, îndrumă cetăţenii către Compartimentul informare, relaţii publice, secretariat al instituţiei;
o) face propuneri pentru a asigura realizarea, întreţinerea şi actualizarea site-ului oficial al instituţiei prefectului;
p) colaborează cu persoana desemnată purtător de cuvânt în punerea la dispoziţie a mijloacelor de informare în masă a informaţiilor de interes public, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii prefectului, prin informări şi conferinţe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;
q) participă la audienţele acordate de prefect, înregistrează problemele ridicate de cetăţeni, urmăreşte soluţionarea lor, acordă audienţe cetăţenilor în numele prefectului, pe baza unui mandat de reprezentare prealabil. Aspectele rezultate sunt aduse operativ la cunoştinţa prefectului;
r) realizează documentarea necesară în vederea elaborării raportului prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
s) participă la elaborarea Regulamentului privind circulaţia documentelor în cadrul instituţiei prefectului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei;
ş) urmăreşte şi participă la activităţile instituţiei, potrivit dispoziţiilor prefectului;
u) îndeplineşte şi alte atribuţii date prin ordin de prefect.

Activitate de secretariat:
Activitatea de secretariat este grupată în:
a) activităţi cu caracter specific de secretariat;
b) activităţi de protocol şi asistenţă managerială.
c) în conformitate cu Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1000/01.11.2005
– privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în M.A.I., Secretariatul desfăşoară următoarele activităţi:
c.1. primeşte, verifică şi înregistrează corespondenţa internă şi externă adresată Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş, prin circuitul intern, poşta militară, poşta civilă, fax, e-mail etc;
c.2. clasifică şi ordonează corespondenţa în mapă;
c.3. procedează la trierea corespondenţei prin catalogarea subiectului, în scopul stabilirii modalităţii de răspuns şi soluţionare;
c.4. înregistrează în registrul de intrare – ieşire a corespondenţei ordinare şi consemnează numărul şi data pe documentul primit;
c.5. distribuie corespondenţa repartizată de conducerea instituţiei spre soluţionare către serviciile şi compartimentele instituţiei numai pe bază de semnătură în condica de predare – primire a corespondenţei ordinare, conform anexei nr. 6 la Ordinul MAI nr. 1000/01.11.2005 şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei conform dispoziţiei rezolutive, precum şi comunicarea răspunsului sau informării către petenţi sau structurile solicitante;
c.6. primeşte, pregăteşte pentru expediere şi expediază efectiv corespondenţa primită de la serviciile şi compartimentele instituţiei;
c.7. pregăteşte şi prezintă, pentru expediere, corespondenţa pentru poşta specială;
c.8. colaborează la elaborarea propunerilor privind procedura/normele interne privind circuitul documentelor;
c.9. întocmeşte situaţii, la solicitarea conducerii instituţiei, privind petiţiile nesoluţionate în termen legal;
c.10. întocmeşte şi actualizează agenda zilnică de activităţi a prefectului, prin consultarea acestora, pe tronsoane orare şi subiecte, ţinând seama atât de evenimentele periodice, cât şi de cele cu caracter ocazional;
c.11. întocmeşte calendarul de evenimente, în care include invitaţiile, convorbirile, programările şi evenimentele protocolare pentru care s-au primit invitaţii;
c.13. răspunde la felicitările şi invitaţiile adresate conducerii instituţiei, confirmând participarea sau motivând neparticiparea la anumite evenimente;
c.15. ordonează mapa de corespondenţă în vederea semnării;
c.16. difuzează deciziile, instrucţiunile, dispoziţiile date de şefii instituţiei;
c.17. asigură buna desfăşurare a evenimentelor profesionale prin trimiterea invitaţiilor şi purtarea corespondenţei, pregătirea mapelor specifice şi îndeplinirea formalităţilor de primire a oaspeţilor;
c.18. întocmeşte calendarul sarcinilor curente de serviciu pe care-l prezintă zilnic şefului instituţiei;
c.19. înregistrează documentele clasificate în registre de intrare – ieşire a corespondenţei ordinare, prevăzut în anexa nr. 2, conform regulilor de lucru prevăzute în anexa nr. 3 la Instrucţiunile MAI nr. 1000/01.11.2005;
c.20. ţine evidenţa registrelor de intrare – ieşire a corespondenţei ordinare, a condicilor de predare – primire a corespondenţei ordinare, a borderourilor de expediţie a documentelor ordinare, a registrelor de evidenţă a documentelor nesecrete multiplicate, a registrelor de evidenţă a petiţiilor, a registrelor de evidenţă a persoanelor primite în audienţă, conform anexei nr. 4 la Instrucţiunile MAI nr. 1000/01.11.2005;
c.21. asigură expedierea corespondenţei prin poşta specială, inclusiv a radiogramelor;
c.22. transmite şi preia note telefonice, faxuri şi e-mail-uri;
c.23. consemnează problemele discutate/prezentate la şedinţele/analizele instituţiei prin stenodactilografiere/scriere în registre special constituite;
c.24. tehnoredactează anumite lucrări primite din partea conducerii.

Colegiul Prefectural

Art. 26 (1) Colegiul Prefectural este compus din prefect, subprefect şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe al administraţiei publice centrale din subordinea guvernului cu sediul în judeţul Argeş.
(2) La lucrările Colegiului Prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară. Şedinţele de lucru ale Colegiului Prefectural au loc la Instituţia Prefectului Judeţului Argeş şi sunt prezidate de Prefectul judeţului Argeş sau, după caz, de către subprefect.
(3) Convocarea Colegiului Prefectural se face de către prefect, cel puţin o dată pe lună şi ori de cîte ori se consideră că este necesar.
(4) Colegiul Prefectural este condus de către Prefectul judeţului Argeş.
(5) Colegiul prefectural are ca scop asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate din judet, şi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul judeţului Argeş.
(6) În cadrul şedinţelor de lucru, membrii colegiului prefectural raportează şi analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului Argeş, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.
Art. 27 (1) Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale:
a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acestora;
b) stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
c) stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
d) organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
e) analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.
(2) Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.
Art. 28 Regulamentul de funcţionare a colegiului prefectural este elaborat în conformitate cu regulamentul – cadru prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006.

II. Compartimentul audit intern:

Art. 29 Compartimentul audit intern funcţionează ca structură specializată, distinctă, în subordinea prefectului.
Auditul public intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii instituţiei prefectului pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile instituţiei. Auditul public intern ajută instituţia prefectului să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
Art. 30 Compartimentul audit intern are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează planul strategic de audit în care prevede, pe baza analizei riscurilor şi a capacităţii funcţionale a structurii de audit următoarele domenii auditabile:
a.1. fiabilitatea sistemului contabil;
a.2. siguranţa activelor şi a personalului;
a.3. administrarea şi dezvoltarea patrimoniului;
a.4. implementarea principiilor guvernanţei corporative;
a.5. implementarea managementului calităţii;
a.6. asigurarea democraţiei;
a.7. afaceri europene şi relaţii externe;
a.8. fiabilitatea informaţiilor;
a.9. conducerea serviciilor publice deconcentrate;
a.10. menţinerea stării de legalitate;
a.11. ordinea publică;
a.12. servicii pentru cetăţeni.
b) elaborează, anual, Planul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat, a criteriilor Direcţiei audit intern din Ministerul Afacerilor Interne, a deficienţelor consemnate în rapoartele Curţii de Conturi şi se supune aprobării prefectului, dupa consultarea cu suprefectul.
c) efectuează activităţi de audit public intern, inclusiv misiuni de audit ad – hoc, cu caracter excepţional, cu aprobarea şi la ordinul prefectului.
d) identifică punctele slabe, consiliază pe cei auditaţi pentru remedierea punctelor slabe, stabileşte măsuri şi acţiuni pentru eliminarea deficienţelor şi evaluează rezultatele obţinute în raport cu obiectivele structurii auditate.
e) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern pe care îl înaintează la Ministerul Afacerilor Interne/Direcţia audit intern.
f) în cazul identificării unor iregularităţi, prejudicii sau estimării unor posibile prejudicii datorate neaplicării întocmai a legilor în vigoare, auditorul va informa imediat prefectul, pentru a dispune ca organul de control să efectueze cercetarea administrativă necesară.
g) compartimentul de audit intern auditează, cel puţin o dată la trei ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
g.1 angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect, obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
g.2 plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
g.3 vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
g.4 alocarea creditelor bugetare, sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
g.5 constituirea veniturilor publice;
g.6 sistemul de luare a deciziilor;
g.7 sistemele de conducere şi control;
g.8 sistemele informatice;
h) Tipurile de audit public intern ce se pot executa sunt: audit de sistem, auditul performanţei şi auditul de regularitate. Cu aprobarea şi la ordinul prefectului se pot efectua activităţi de audit public intern ad-hoc, cu caracter excepţional, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al entităţilor din cadrul instituţiei prefectului sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

III. Corpul de Control al Prefectului:

Art. 31 Corpul de Control al Prefectului funcţionează ca structură specializată, distinctă, în subordinea prefectului.
Art 32 Corpul de Control al Prefectului are următoarele atribuţii principale:
a) organizează şi coordonează, din ordinul prefectului:
a.1. verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale;
a.2.analizarea modului de realizare a acţiunilor cu caracter interministerial, care au ca scop creşterea calităţii serviciilor publice;
a.3.desfăşurarea unor achiziţii publice prin programe comune mai multor servicii publice deconcentrate din judet.
b) participă la efectuarea verificărilor necesare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru stabilirea persoanelor (aleşi locali, funcţionari publici) cărora le sunt aplicabile incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de actele normative privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţie
c)realizează controale tematice cu privire la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
d) realizează acţiuni de control ori de câte ori prefectul o cere;
e) participă, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului ;
f) desfăşoară, în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului;
g) verificã sesizãrile adresate prefectului cu un grad ridicat de dificultate;
h) ca urmare a acţiunilor întreprinse, întocmeşte rapoarte pe care le înaintează prefectului.
In exercitarea atribuţiilor ce revin, corpului de control al prefectului colaboreazã cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice competente;
(1) Actul de control se exercită numai în scopul pentru care a fost dispus şi în limitele competenţelor stabilite prin lege, fără nici o formă de manifestare a abuzului de putere în activitatea de control.
(2) Salariaţii care exercită activitate de control, au obligativitatea să respecte strict legislaţia în vigoare, să dea dovadă de imparţialitate, obiectivitate, echidistanţă, detaşare şi echilibru în apreciere, indiferent de poziţia celui controlat.
(3) Controlul se desfăşoară independent sau împreună cu specialişti în domeniu din structurile deconcentrate.
(4) Controlul se desfăşoară în baza tematicii aprobate de prefect, precum şi operativ la ordinul acestuia, iar consemnarea rezultatelor se concretizează în acte de control care vor purta denumirea de ,,Notă – raport”.

Activitatea de relaţii cu presa:
a) realizează materiale de analiză şi sinteză solicitate de prefect;
b) monitorizează şi evaluează imaginea prefectului în mass-media;
c) menţine şi dezvoltă legăturile cu mass-media acreditată pentru activităţi de presă;
d) difuzează comunicate, informări de presă, organizează conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri;
e) furnizează orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei pentru satisfacerea nevoii de informare a presei şi a publicului;
f) informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public imediat;
g) informează în cel mai scurt timp prefectul de apariţia unei crize mediatice, reacţionează în vederea diminuării efectelor negative;
h) organizează acţiuni specifice de relaţii publice;
i) acordă, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
j) informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
k) asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri;
l) organizează evenimentele de natură să informeze mass – media şi opinia publică cu privire la acţiunile conducerii instituţiei;
m) îndeplineşte şi alte atribuţii date de prefect.

IV. Compartimentul resurse umane :

Art. 33 Compartimentul resurse umane funcţionează ca structură specializată, distinctă, în subordinea prefectului.
Art. 34 Compartimentul Resurse Umane are următoarele atribuţii principale:
a. asigură respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea Codului Muncii, a Statutului Funcţionarilor Publici şi a Statutului Poliţistului în cadrul instituţiei;
b. întocmeşte, in condiţiile legii, organigrama pentru aparatul propriu al instituţiei prefectului şi regulamentul de organizare al instituţiei prefectului, în colaborare subprefectul şi funcţionarii de conducere;
c. întocmeşte proiectul statului de funcţii şi statului de personal lunar şi ori de câte ori intervin mutaţii, indexări sau noi angajări, în baza organigramei şi a legislaţiei privind salarizarea diferitelor categorii de personal;
d. întocmeşte foile lunare de prezenţă, pe baza condicii de prezenţă şi a evidenţelor privind concediile de odihnă, medicale, fără salariu, de îngrijire a copilului până la 2 ani şi colaborează cu Compartimentul financiar contabilitate la întocmirea situaţiilor de salarii.
e. întocmeşte situaţiile statistice privind numărul posturilor din cadrul instituţiei;
f. întocmeşte, gestionează si completează periodic dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual ;
g. asigură completarea la zi a registrelor de evidenţă a salariaţilor, întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale şi personale a funcţionarilor publici şi personalului contractual;
h. întocmeşte dosarele de pensionare ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale;
i. stabileşte şi actualizează, conform prevederilor legale, salariile de bază şi sporurile acordate personalului instituţiei;
j. elaborează la începutul fiecărui an proiecte de ordin privind acordarea drepturilor salariale personalului din aparatul de specialitate al prefectului;
k. întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată, conform prevederilor legale şi ţine evidenţa acestora;
l. întocmeşte, pe baza propunerilor compartimentelor programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte materializarea sa;
m. organizează secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionarea a contestaţiilor la concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul instituţiei prefectului, în conformitate cu legislaţia în materie;
n. acordă asistenţă primarilor în organizarea concursurilor de ocupare a funcţiei publice de secretar;
o. întocmeşte documentaţia privind avizarea, modificarea sau orice alte situaţii ce privesc funcţiile sau funcţionarii publici;
p. întocmeşte proiectele de ordine de încadrare/promovare/ suspendare/eliberare din funcţie a personalului din aparatul propriu ;
q. eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat;
r. întocmeşte situaţii şi eliberează ecusoane şi solicită MAI eliberarea de legitimaţii de serviciu, în condiţiile legii;
s. ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor instituţiei, conform OMAI nr S/233/2001;
t. ţine evidenţa declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese, completarea registrelor privind evidenţa acestora şi se ocupă de publicarea declaraţiilor pe site-ul instituţiei şi comunicarea către Agenţia Naţională de Integritate;
u. urmăreşte realizarea anuală a evaluării performanţelor profesionale a salariaţilor din instituţie şi acordă asistenţă funcţionarilor de conducere la realizarea evaluării subordonaţilor;
v. asigură întocmirea planurilor şi programelor de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor şi verificarea cunoştinţelor profesionale;
w. comunică situaţiile solicitate de Agenţia Funcţionarilor Publici cu privire la funcţionarii publici;
x. gestionează şi actualizează periodic, în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, baza de date a funcţionarilor publici;
y. asigură evidenţele necesare pentru orele suplimentare efectuate de către personalul Prefecturii şi prezintă propuneri pentru aprobarea lor;
z. asigură evidenţa serviciului de permanenţă la Cancelaria Prefectului, cu ocazia sărbătorilor legale;
aa. colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru soluţionarea problemelor de resurse umane, precum şi cu serviciile publice deconcentrate din judeţ, consiliile locale şi consiliul judeţean ;
bb. întocmeşte fisa de lichidare a personalului in caz de încetare a raportului de serviciu/contract de muncă;
cc. prelucrează normele P.S.I cu toţi salariaţii din aparatul propriu al Instituţiei Prefectului şi colaborează în acest sens cu persoanele desemnate din cadrul serviciilor publice comunitare din subordine;
dd. Organizează activitatea de examinare medicală anuală a salariaţilor;
ee. Stabileşte împreună cu şefii compartimentelor din aparatul de specialitate sarcinile pe linie de serviciu, în raport cu încadrarea şi pregătirea personalului;
ff. întocmeşte şi actualizează ordinele privind componenţa comisiei de disciplină, a comisiei paritare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
gg. Participă la elaborarea şi actualizarea, în colaborare cu celelalte compartimente a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului de ordine interioară;

V. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple

Art. 36 Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu prevederile legii;
b) colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic;
c) administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;
d) asigură furnizarea permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;
e) asigură înscrierea de menţiuni în paşapoartele simple, în condiţiile legii;
f) organizează la nivelul judeţului Argeş gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor simple;
g) asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
Art. 37 Prezentul regulament se completează cu regulamentul de organizare şi funcţionare al SPCEEPS Argeş, aprobat prin Ordin al Prefectului, cu avizul Direcţiei Generale de Paşapoarte, în conformitate cu prevederile legale .

VI. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

Art. 38 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) constituie şi actualizează registrul judeţului Argeş de evidenţă a permiselor
de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;
b) organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;
c) soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii;
d) colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;
e) asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
f) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;
g) asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Art. 39 Prezentul regulament se completează cu regulamentul de organizare şi funcţionare al SPCRPCÎV Argeş, aprobat prin Ordin al Prefectului, cu avizul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor, în conformitate cu prevederile legale .

SECŢIUNEA III.
Organizarea şi funcţionarea structurilor de specialitate din subordinea Subprefectului

I. Serviciul controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, apostilă, relaţii cu publicul:

Art.40 (1) Serviciul controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, apostilă, relaţii cu publicul este condus de un şef serviciu, funcţionar public de conducere.
(2) Serviciul controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, apostilă, relaţii cu publicul este organizat astfel:
– Compartiment verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ;
– Compartimentul pentru aplicarea apostilei;
– Compartimentul pentru relaţia cu autorităţile locale;
– Compartimentul Informare, relaţii publice şi secretariat;
– Compartiment pentru relaţia cu minorităţile;

I.I. Compartimentul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ:

Art.41 Compartimentul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a. elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
b. ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
c. examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale;
d. verifică legalitatea contractelor încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim;
e. propune prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;
f. întocmeşte documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţelor judecătoreşti şi susţin în faţa acestora acţiunea formulată, precum şi căile de atac, atunci când este cazul;
g. elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate;
h. avizează ordinele prefectului din punctul de vedere al legalităţii;
i. întocmeşte documentaţia şi reprezintă prefectul şi instituţia prefectului în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;
j. urmăreşte modul în care se aduc la îndeplinire actele administrative şi informează asupra eventualelor încălcări sau nerespectării ale acestora;
k. participă la întocmirea proiectelor de acte normative centrale şi colaborează cu celelalte direcţii din prefectură la elaborarea actelor emise de autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale;
l. prezintă aparatului tehnic de specialitate informări şi extrase din actele normative în legătură cu sarcinile ce le revin prin legi, decrete, hotărâri ale Guvernului etc.;
m. înregistrează în “Registrul informativ al cauzelor” şi ţine la zi evidenţa soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată;
n. urmăreşte şi ia măsuri pentru recuperarea debitelor, obţinerea de titluri executorii şi sprijinirea pentru punerea acestora în executare;
o. ia măsuri şi asigură condiţii pentru o bună pregătire profesională, prin constituirea bibliotecii juridice cu legislaţie şi literatură de specialitate de publicaţie recentă, participarea la simpozioane cu teme juridice, cursuri de perfecţionare, testări periodice pe teme de “administraţie”;
p. asigură zilnic consultaţii juridice de specialitate;
q. participă în comisiile de examinare a candidaţilor înscrişi la examen sau concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în aparatul propriu de specialitate al autorităţilor publice municipale, orăşeneşti şi comunale, urmăreşte modul de îndeplinire, de către secretarii unităţilor administrativ-teritoriale a atribuţiilor stabilite prin lege şi face propuneri corespunzătoare.

I.II Compartiment aplicarea apostilei:

Art.42 Compartimentul aplicarea apostilei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a. primeşte, verifică şi înregistrează cererile prin care se solicită aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga,
b. elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
c.ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
d.examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale;
e.elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate;
f. acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;
I.III Compartiment pentru relaţia cu autorităţile locale:
Art.43 Compartimentul pentru relaţia cu autorităţile locale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a. acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;
b. efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmesc documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau consiliului judeţean, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean .
c. efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, şi propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea organelor competente;
d. desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
e. acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;
f. conlucrează cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local;
g. verifică documentaţia anexată la proiectele de ordin ale prefectului şi urmăreşte ca acestea să fie contrasemnate de compartimentul de specialitate care le întocmeşte;
h. întocmeşte, pe baza datelor statistice oficiale, proiectul de ordin privind stabilirea numărului de consilieri locali şi judeţeni şi îl supune spre aprobare prefectului;
i. întocmeşte graficul de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean în şedinţele de constituire; c.ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

I.IV Compartimentul informare, relaţii publice, secretariat:

Art 44 Compartimentul informare, relaţii publice, secretariat este structură funcţională în subordinea şefului serviciului verificarea legalităţii actelor, contencios, apostilă, relaţii cu publicul:

 Activitatea de informare, relaţii publice, secretariat:
Art 45 Personalul compartimentului menţine o legătură directă şi permanentă cu cetăţenii şi problemele lor sociale din sfera de competenţă a administraţiei publice locale şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare, prin exercitarea de atribuţii în următoarele domenii principale de activitate:
a) asigură aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională în administraţia publică;
b) organizează şi coordonează activitatea de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă;
c) desfăşoară activităţi cu caracter specific de secretariat ;
d) arhivarea actelor în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic.
(2) Activităţile legate de relaţiile cu publicul sunt dedicate rezolvării petiţiilor adresate instituţiei, care din punct de vedere juridic, pot îmbrăca cel puţin patru forme şi anume: cereri, reclamaţii, sesizări şi propuneri;
(3) Întreaga corespondenţă ordinară adresată Instituţiei Prefectului jude’ului Argeş sau întocmită de aceasta, se înregistrează în registrul de intrare – ieşire a corespondenţei ordinare, cu excepţia corespondenţei care este stabilită, în condiţiile legii, ca fiind secretă sau confidenţială şi care se înregistrează în registrul special de corespondenţă secretă şi confidenţială.
(4) Corespondenţa adresată Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş se formulează în scris cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi poate fi transmisă prin poştă, inclusiv cea electronică, fax ori poate fi adresată personal sau prin reprezentant.
(5) Principalele atribuţii ale acestei activităţi sunt :
a) îndrumă cetăţenii în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor servicii, compartimente se dau solicitanţilor îndrumările necesare;
b) îndrumă cetăţenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme civice sau sociale, care nu intră în atribuţia instituţiei prefectului, către instituţiile în sarcina cărora revin;
c) informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;
d) asigură primirea cetăţenilor în audienţă la nivelul Instituţiei Prefectului judeţului Argeş, în condiţii optime, în zilele şi la orele stabilite pentru desfăşurarea acestei activităţi;
e) asigură răspunsul la termen către persoanele care se adresează instituţiei şi care îi sunt repartizate spre soluţionare;
f) prezintă informări asupra problemelor semnalate de petenţi şi asigură asistenţa la audienţe, ţinând evidenţa acestora;
g) ţine evidenţa cetăţenilor primiţi în audienţă în registrul prevăzut la anexa nr. 4 la Ordinul MAI nr. 190/22.04.2004, şi/sau pe bază de evidenţă computerizată;
h) ţine evidenţa petiţiilor adresate Instituţiei Prefectului judeţului Argeş prin circuitul intern, poşta militară, poşta civilă, curieri, fax sau e-mail în registrul prevăzut la anexa nr. 1 la Ordinul MAI nr. 190/2004şi/sau pe bază de evidenţă computerizată;
i) urmăreşte soluţionarea în termen a petiţiilor adresate direct Instituţiei Prefectului judeţului Argeş sau remise spre soluţionare de către autorităţile centrale ;
j) întocmeşte semestrial/anual „Raportul referitor la organizarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă”, conform art. I, anexa nr. 2 la Ordinul MAI nr. 177/15.03.2007;
k) răspunde de aplicarea Legii nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională;
l) pregăteşte pentru arhivare dosarele, petiţiile şi documentele care au fost repartizate compartimentului;
m) asigură, la solicitarea scrisă sau verbală, accesul populaţiei la informaţiile de interes public.
(6) În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, coroborat cu dispoziţiile H.G.R. nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Instituţia Prefectului judeţului Argeş, prin persoana desemnată cu respectarea actelor normative mai sus menţionate, asigură accesul la informaţiile de interes public care se face din oficiu sau la cerere, prin instrumentele şi în termenele prevăzute de legea specială.
Art. 46 Procedura şi termenele de rezolvare a cererilor privind informaţiile de interes public sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare.
I.V. Compartiment pentru relaţii cu minorităţile:
Art.47 Compartimenul pentru relaţiile cu minorităţile are următoarele atribuţii:
a. participarea la coordonarea activităţilor şi monitorizarea modului de implementare a politicilor publice pentru romi, în special a Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor în judeţul Argeş.
b. dezvoltarea cadrului relaţional cu reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în implementarea Planului general de măsuri al Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor în judeţul Argeş;
c. colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale din judeţ, care au în atribuţii soluţionarea probelemelor referitoare la respectarea drepturilor omului, în general, şi a drepturilor minorităţii romilor în special;
d. asigurarea cadrului informaţional, operativ şi eficient, între Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională pentru Romi, Instituţia Prefectului, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale din judeţ;
e. colaborarea şi menţinerea legăturii cu structurile de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului în vederea mediatizării prin mijloace mass media din judeţ a acţiunilor care vizează problematica romilor şi stadiul îndeplinirii strategiei la nivel local;
f. organizarea şedinţelor grupului de lucru mixt, înfiinţat la nivel judeţean;
g. informarea conducerii instituţiei prefectului şi medierea conflictelor interetnice şi intercomunitare;
h. întocmirea de rapoarte de activitate periodice, precum şi ori de câte ori sunt solicitate, referitoare la domeniul lor de activitate, pe care le înaintează prefectului;
i. organizarea rezolvării solicitărilor care vin din partea comunităţilor pentru romi, prin participarea la şedinţele de audienţe ale conducerii instituţiei prefectului;
j. colaborarea cu toate autorităţile şi instituţiile publice în vederea realizării programelor şi şi a finanţării proiectelor care urmează a fi implementate în comunităţile de romi;
k. sprijinirea birourilor regionale ale ANR în vederea strângerii datelor necesare elaborării, implementării şi coordonării unor proiecte de dezvoltare comunitară locală sau proiecte post aderare în judeţ;
l. colaborarea cu asociaţii, fundaţii, şi institute care monitorizează respectarea drepturilor omului, gradul de incluziune a romilor şi stadiul implementării politicilor publice pentru romi, a unor proiecte şi programe destinate romilor pe plan local;
m. participarea la întocmirea raportului semestrial privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Strategia Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor şi activitatea structurilor de implementare a strategiei;

II . Serviciul urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu, financiar contabilitate, achiziţii publice, administrativ:
Art.48 (1) Serviciul urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu, financiar contabilitate, achiziţii publice, administrativ este condus de un şef serviciu, funcţionar public de conducere.
(2) Serviciul urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu, financiar contabilitate, achiziţii publice, administrativ este organizat astfel:
– Compartiment urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu;
– Compartiment financiar contabilitate;
– Compartiment achiziţii publice şi administrativ;

II.I Compartimentul pentru urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu:

Art 49 Compartimentul pentru urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a. exercită atribuţiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu.
b. asigură şi participă la elaborarea lucrărilor de secretariat ale comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
c. pregăteşte şi verifică documentaţia care stă la baza actului administrativ de stabilire a drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor;

 Activitatea de fond funciar:
a. primeşte, înregistrează, analizează şi verifică împreună cu Compartimentul verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ, din punct de vedere al legalităţii, propunerile însoţite de documentaţiile necesare primite de la comisiile locale de fond funciar în diverse probleme de fond funciar şi redactează referate în vederea supunerii acestora dezbaterilor comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
b. primeşte, înregistrează, analizează şi soluţionează împreună cu Compartimentul verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ contestaţiile formulate de persoane juridice sau fizice împotriva propunerilor comisiilor locale şi redactează referate în vederea supunerii spre dezbatere comisiei judeţene cu privire la constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate
c. propune şi întocmeşte proiectele de hotărâri ale comisiei judeţene în vederea constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate.
d. propune şi întocmeşte proiectele de ordin pe baza propunerilor însoţite de documentaţiile necesare făcute de primării, având ca obiect restituirea/constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate în conformitate cu legile fondului funciar.
e. redactează propuneri în vederea rezolvării dosarelor primite de la instanţele de judecată ca urmare a declinării competenţei de soluţionare;
f. analizează cererile formulate de comisiile locale de fond funciar referitoare la propunerile pentru modificarea unor poziţii din diverse anexe în care s-au strecurat erori cu privire la suprafeţe, nume, titulari sau moştenitori, includerea sau excluderea diferitelor persoane din acestea şi întocmeşte referate cu propuneri ce urmează a fi aprobate de comisia judeţeană;
g. verifică legalitatea propunerilor formulate de comisiile locale de fond funciar privind validarea sau invalidarea unor anexe;
h. întocmeşte borderoul general cuprinzând toate problemele ce urmează a se supune spre validare comisiei judeţene, cu propuneri motivate la fiecare caz în parte şi în termenul stabilit; fiecare problemă cuprinsă în borderoul general va cuprinde obligatoriu punctul de vedere (validare sau invalidare) al instituţiilor abilitate;
i. restituie documentaţiile incomplete sau cele care nu sunt conforme cu prevederile legale şi pentru reformularea propunerilor;
j. participă la şedinţele comisiei judeţene, întocmeşte procesul verbal privind modul de desfăşurare a şedinţei comisiei judeţene şi se îngrijeşte ca procesul verbal de şedinţă să fie semnat de toţi membri participanţi;
k. înregistrează în registrul de evidenţă toate hotărârile luate de comisia judeţeană conform borderoului şi procesului verbal de şedinţă;
l. redactează hotărârile şi le comunică spre ştiinţa factorilor interesaţi;
m. asigură evidenţa hotărârilor luate de comisia judeţeană precum şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii acestora;
n. pune la dispoziţie, la solicitare, documentele ce au stat la baza emiterii hotărârilor comisiei judeţene de fond funciar;
o. rezolvă în termen legal toate reclamaţiile şi sesizările care sunt repartizate acestui compartiment;
p. participă la audienţele acordate de conducerea prefecturii, conform graficului stabilit;
q. întocmeşte şi prezintă, periodic, la cererea conducerii prefecturii rapoarte asupra soluţionării problemelor semnalate prin petiţii şi audienţe;
r. participă la realizarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei judeţene de aplicare a Legilor fondului funciar;
s. colaborează cu celelalte instituţii abilitate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
t. verifică şi soluţionează sesizările şi contestaţiile în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
VII. Compartimentul financiar contabilitate

Art.50 CompartimenulFinanciar contabilitate are următoarele atribuţii :
1. în domeniul financiar contabil:
1.1 Organizarea şi conducerea contabilităţii sintetice, analitice şi de gestiune, în conformitate cu Legea 82/1991, republicată şi planul de conturi, asigurând oglindirea clara şi reala a tuturor elementelor patrimoniale ale instituţiei, în vederea întocmirii contului de execuţie bugetară ,a balanţelor de verificare sintetice şi analitice;
1.2 organizarea principalelor registre de contabilitate şi a metodelor de conducere a contabilităţii analitice a valorilor materiale;
1.3 organizarea inventarierii patrimoniului şi valorificarea acesteia conform Legii nr. 82/1991 şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009;
1.4 Întocmirea, trimestrial şi anual, a situaţiilor financiare privind patrimoniul instituţiei compuse din Bilanţ şi Contul de execuţie bugetară şi asigură depunerea lor la ordonatorul principal de credite;
1.5 asigură elaborarea, fundamentarea şi execuţia bugetului propriu al instituţiei;
1.6 urmăreşte şi execută actualizarea indicatorilor financiari privind creditele bugetare,pe baza rectificărilor de buget;
1.7 asigură respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor conform OMFP 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
1.8 asigură realizarea modificărilor în alocaţiile bugetare repartizate şi cele rămase de repartizat (aprobate prin buget, dar nerepartizate) prin utilizarea virărilor de credite, începând cu prima lună a trimestrului III din anul financiar în curs;
1.9 elaborează lunar, cererea de credite pentru nevoi proprii cu respectarea metodologiei Ministerului Finanţelor Publice;
1.10 întocmeşte şi transmite, în cursul fiecărei luni, ordonatorului principal de credite, situaţia execuţiei bugetare la cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii şi cheltuieli de capital;
1.11 ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
1.12 organizează şi asigură evidenţa contabilă şi tehnic – operativă, prin efectuarea înregistrărilor cronologice şi sistematice a tuturor operaţiunilor care măresc sau micşorează patrimoniul instituţiei prefectului;
1.13 ţine evidenţa rezultatelor proprii ale activităţilor financiar – contabile privind utilizarea creditelor bugetare, evidenţa garanţiilor materiale, stabilirea şi recuperarea pagubelor materiale, evidenţa mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor;
1.14 asigură evidenţa tuturor operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi creditorii privind achiziţiile de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii şi a altor operaţiuni de decontare care se execută prin trezorerii şi bănci;
1.15 ţine evidenţa contabilă a plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal cuvenite personalului instituţiei prefectului;
1.16 întocmeşte lunar balanţele de verificare analitice şi sintetice a instituţiei;
1.17 ţine evidenţa furnizorilor, debitorilor, creanţelor şi datoriilor, potrivit clasificaţiei bugetare şi nominal;
1.18 ţine evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor;
1.19 completează Registrul jurnal şi Registrul inventar;
1.20 întocmeşte listele de inventariere a bunurilor din patrimoniu;
1.21 operează în contabilitate valoarea de inventariere a patrimoniului;
1.22 operează în Registrul inventar valoarea patrimoniului potrivit posturilor din bilanţul contabil anual;
2. în domeniul salarizării:

2.1 întocmeşte ştatele de plată pentru personalul încadrat în Instituţia Prefectului Judeţul Argeş;
2.2 întocmeşte toate documentele pentru virarea salariilor şi privind virarea la destinaţie a obligaţiilor către bugetul statului şi pentru toate reţinerile care necesită virarea la diferite destinaţii;
2.3 întocmeşte documentele de scoatere/ alocare la/şi de la drepturi pentru personalul de la serviciile publice comunitare
2.4 întocmeşte darea de seamă statistică S1 operativ, S2 şi S3 şi alte situaţii informative privind fondul de salarii;
2.5 întocmeşte şi transmite în termenul legal Declaraţia unică privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate 112;
2.6 îndeplineşte toate formaţiunile şi lucrările legate de impozitul pe venitul din salarii realizat de personalul instituţiei (fişele fiscale), în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare ;
2.7 întocmeşte dosarele fiscale pentru acordarea deducerilor personale în vederea determinării impozitului pe veniturile salariale ale angajaţilor;
2.8 eliberează, la cerere, adeverinţe privind drepturile salariale aferente personalului instituţiei;
2.9 participă lunar şi anual la fundamentarea nivelului fondului de salarii şi a tuturor cheltuielilor de personal pentru întocmirea cererii de credite lunare şi elaborarea datelor privind propunerile pentru proiectul de buget propriu al Instituţiei Prefectului
2.10 asigură documentele necesare operării în contabilitate a obligaţiei salariale a angajatorului şi plata drepturilor personalului;

II.II Compartimentul achiziţii publice şi administrativ:
Art. 51 – activitatea în domeniul achiziţiilor publice:

a. Întocmeşte Programul Anual al Achiziţiilor Publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de compartimentele din cadrul instituţiei şi îl actualizează potrivit alocaţiilor bugetare asigurate;
b. Întocmeşte referate privind identificarea procedurii în Programul Anual de Achiziţii Publice şi notele justificative privind aplicarea acelui tip de procedură;
c. elaborează documentaţia de atribuire/selectare/preselectare in colaborare cu compartimentele interesate de produse, servicii sau lucrări şi răspunde pentru legalitatea procedurilor; propune stabilirea criteriilor şi a documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a lucrărilor publice şi a serviciilor in anunţul de participare
d. asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a rapoartelor de atribuire;
e. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, aşa cum sunt acestea prevăzute in Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si în HG 1660/2006;
f. Întocmeşte Raportul anual privind contractele atribuite la nivelul instituţiei şi îl transmite la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent ;
g. Participă în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică;
h. Întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord cadru încheiat;
i. Întocmeşte, în termenul legal, proiectul contractului de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări pe care le transmite în vederea obţinerii avizelor de legalitate şi CFPP;
j. Urmăreşte permanent derularea contractelor în condiţii corespunzătoare şi legale a contractelor încheiate cu furnizorii;

Art. 52 – activitatea în domeniul administrativ şi administrarea patrimoniului:
 Administrativ şi administrarea patrimoniului:
a. ţine evidenţa tehnic – operativă a mijloacelor fixe în magazie şi pe locuri de folosinţă, precum şi a obiectelor de inventar şi a materialelor;
b. solicită de la serviciile, birourile şi compartimentele instituţiei cereri de materiale şi urmăreşte consumul lor;
c. întocmeşte documentele legate de recepţia, transferul şi eliberarea din gestiune a mijloacelor fixe obiectelor de inventar şi a bunurilor materiale;
d. face propuneri de scoatere din funcţiune, disponibilizare, casare a bunurilor din gestiune pe baza actelor privind starea tehnica a mijloacelor fixe propuse;
e. efectuează împreună cu alte persoane desemnate de conducere inventarierea patrimoniului;
f. întocmeşte fişele de amortizare a activelor fixe corporale şi a activelor financiare;
g. ntocmeşte lunar monitorizarea cheltuielilor de personal şi o transmite la M.A.I însoţită de extrasul de cont;
h. întocmeşte listele de investiţii şi documentaţia necesară conform dispoziţiilor legale;
i. organizează inventarierea generală a bunurilor materiale şi a tuturor operaţiunilor de decontare cu debitorii şi creditorii care figurează în evidenţa contabilă, a numerarului aflat în casa de bani, a bunurilor materiale aflate în evidenţă;
j. verifică lunar, soldurile din fişele de magazie cu evidenţa contabilă analitică a bunurilor materiale;
k. desfăşoară activităţi de asigurare financiară pentru organizarea desfăşurării acţiunilor speciale prevăzute de lege(alegeri locale, generale,referendum, recensământ);
l. întocmeşte, împreună cu Compartimentul Achiziţii Publice şi Administrativ, contractele de comodat/ contractele de închiriere pentru instituţiile publice care au sediul în Palatul Administrativ conform prevederilor H.G nr.706/1994, modificată şi monitorizează permanent valabilitatea acestora;
m. întocmeste lunar deconturile de cheltuieli de utilităţi( apă caldă, căldură, energie electrică, intretinere lifturi, apă rece) şi cheltuieli cu telefonia fixă pentru colocatari din Palatul Administrativ în baza prevederilor din contractele de comodat/închiriere incheiate şi în conformitate cu prevederile HG nr.706/1994,modificată;
n. întocmeste lunar deconturile de cheltuieli privind utilităţile aferente spaţiilor în care funcţionează serviciile publice comunitare şi le trimite la Compania Imprimeria Naţională, RAPPS şi DRPCÎV Bucureşti, în vederea recuperării cheltuielilor;
o. asigură buna funcţionare a activităţii parcului auto al instituţiei;
p. răspunde de încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă şi facultativă pentru mijloacelor de transport auto din dotare şi de efectuare la termen a inspecţiei tehnice periodice a acestora, conform prevederilor legale;
q. întocmeşte consumul lunar de carburanţi al instituţiei;
r. asigură şi răspunde de aprovizionarea cu materiale, servicii, obiecte de inventar ş
s. alte dotări potrivit nevoilor reale şi în limita resurselor aprobate, în condiţiile legii;
t. realizează comenzi telefonice în timp optim, soluţionează deranjamentele posturilor telefonice
u. răspunde de implementarea colectării selective a deşeurilor la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Argeş conform prevederilor art.6 din Legea nr.132/2010;
v. întocmeşte Planul de măsuri privind colectarea deşeurilor selective la nivelul instituţiei
w. asigură curăţenia şi întreţinerea încăperilor instituţiei şi a spaţiilor aferente.
 Arhiva instituţiei (Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 650/2005 privind organizarea şi administrarea fondului arhivistic al M.A.I) se organizează ca activitate independentă în subordinea subprefectului :
Art 53 Persoana desemnată cu atribuţii de arhivă îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) participă la actualizarea nomenclatorului arhivistic (anexa 1 din Legea 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare) în funcţie de schimbarea structurii organizatorice a instituţiei;
b) preia pe bază de proces verbal de predare – primire (anexa 3 din Legea 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare) documentele create de fiecare compartiment;
c) completează Inventarul (anexa 2 din Legea 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare) pentru documentele care se păstrează permanent sau temporar;
d) ţine la zi Registrul de evidenţă curentă a intrărilor şi ieşirilor din Arhivă (anexa 4 din Legea 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare);
e) întocmeşte procesul – verbal al Comisiei de selecţionare numită prin Ordin al Prefectului pentru dosarele inventariate, care vor fi înlăturate ca nefolositoare, ca urmare a expirării termenului de păstrare prevăzut în nomenclator (anexa 5 din Legea 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare).
 Activitatea informatică:
Art 54 :
a) participă, la solicitarea serviciilor si compartimentelor din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Argeş la partea de analiză şi implementare a aplicaţiilor informatice primite de la Ministerul Administraţiei şi Internelor;
b) asigură gestionarea eficientă a pachetelor de programe şi a aplicaţiilor informatice pentru informatizarea administraţiei publice;
c) instruieşte personalul asupra modului de întreţinere al echipamentelor de calcul şi controlează modul în care aceste instrucţiuni sunt respectate;
d) asigură integritatea şi confidenţialitatea bazelor de date şi a aplicaţiilor pentru informatizarea administraţiei publice locale, în conformitate cu dotarea existentă cu echipamente, pachete program şi licenţe de utilizare;
e) desfăşoară activităţi referitoare la prevenirea şi gestionarea atacurilor de securitate informatică, informând operativ prefectul şi utilizatorii din reţeaua instituţiei prefectului;
f) supraveghează modul de utilizare a tehnicii de calcul şi ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei funcţionări prin depanarea operativă a defecţiunilor, incidentelor soft/hard şi schimbarea la timp a consumabilelor;
g) întocmeşte necesarul anual de consumabile pentru echipamentele din dotarea instituţiei – copiatoare, imprimante, faxuri – pe care îl prezintă în termen util Compartimentului financiar contabilitate, achiziţii publice;
h) răspunde potrivit legii, de aplicarea normativelor şi instrucţiunilor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în procesul de exploatare a maşinilor şi echipamentelor de calcul;
i) participă direct la realizarea machetelor cu conţinut grafic deosebit pentru paginile Web ale instiuţiei, cât şi a acelor documente complexe care necesită cunoştinţe de înaltă specialitate în utilizarea calculatoarelor;
j) actualizează paginile web cu documente şi informaţii primite, prin poşta electronică, de la Cancelaria Prefectului;
k) asigură protecţia datelor şi a informaţiilor gestionate şi ia măsurile ce se impun pentru prevenirea scurgerii de informaţii clasificate;
l) prezintă, la cererea şefilor ierarhici, rapoarte şi informări privind activitatea compartimentului, în termenul şi forma solicitată;
m) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, şi prin dispoziţiile şefilor ierarhici.

III. Compartimentul pentru afaceri europene şi cooperare internaţională:

Art.55 Compartimentul pentru afaceri europene şi cooperare internaţională este organizat ca structură funcţională distinctă în subordinea subprefectului;
Art.56 Compartimentul pentru afaceri europene şi cooperare internaţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
1). întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor naţionale stabilite de Guvern, a politicilor de afaceri europene şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
2). elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, ai serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai societăţii civile, planul judeţean de măsuri pentru intensificarea relaţiilor externe, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană;
3). acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de afaceri europene, pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central;
4). acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile specifice şi participă la programele societăţii civile în domeniul afacerilor europene;
5). desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
6). întocmeşte, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului;
7). elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale;
8). la solicitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înaintează propuneri privind elaborarea documentelor programatice, precum şi a actelor normative, în concordanţă cu legislaţia europeană în domeniu;
9). difuzează în teritoriu şi prelucrează, cu sprijinul serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi al structurilor de afaceri europene din cadrul celorlalte instituţii publice, precum şi cu cel al grupului de monitorizare a reformei, documentele privind afacerile europene, adoptate la nivel central;
10). urmăreşte ca proiectele de hotărâri ale Guvernului, iniţiate la nivel judeţean, actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi hotărârile comisiei judeţene consultative să fie în concordanţă cu legislaţia europeană în materie şi cu acordurile şi convenţiile organismelor europene, semnate şi ratificate de România;
11). participă la activităţi de aplicare a prevederilor actelor normative vizând aderarea României la Uniunea Europeană;
13). acordă consultanţă şi asistenţă autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la elaborarea proiectelor acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, în condiţiile legii;
14). ţine evidenţa localităţilor de pe teritoriul judeţului, înfrăţite cu localităţi din alte ţări; sprijină primăriile în demersul lor de a realiza diferite înfrăţiri şi acţiuni cu parteneri externi;
15). monitorizează toate programele şi acţiunile specifice ce se desfăşoară pe teritoriul judeţului;
16). acordă sprijin tuturor solicitanţilor în vederea completării cererilor de finanţare de proiecte derulate prin Uniunea Europeană (PHARE, SAPARD, ISPA) sau prin alte organisme internaţionale;
17). coordonează acţiunile de pregătire a aderării la Uniunea Europeană de pe teritoriul judeţului
18). colaborează cu Compartimentul dezvoltare economica, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi cu Direcţia controlul legalităţii actelor, contencios administrativ şi urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu din prefectură pentru realizarea sarcinilor de serviciu, iar cu serviciile publice deconcentrate, în probleme de relaţii externe şi de realizare a programelor cu finanţare externă;
19) asigura sprijin pentru reforma administraţiei publice din România în vederea integrării în Uniunea Europeană;
20) asigura sprijin pentru implementarea acquis-ului comunitar;
21) contribuie la transferul şi implementarea cunoştinţelor acumulate către structurile deconcentrate ale Instituţiei Prefectului judeţului Argeş în vederea creşterii calităţii actului administrativ din cadrul instituţiei;
22) revizuie procedurile şi regulamentele curente în conformitate cu standardele de calitate şi eficienţă ale Uniunii Europene;
23) aplică principii şi tehnici moderne privind: bugetarea şi managementul financiar din sectorul public, managementul operaţional, supervizarea şi controlul calităţii, managementul resurselor umane, managementul proiectelor;
24) coordonează activităţi, proiecte, programe;
25) acţionează pentru întărirea capacităţii instituţionale, prin îmbunătăţirea sectorului de resurse umane, precum şi a metodelor existente;
26) utilizează instrumente şi tehnici manageriale în administraţia publică;
27) evaluează, revizuire şi propune recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
28) identifica lacune, suprapuneri sau duplicări în relaţiile organizaţionale existente;
29) formulează politici, strategii şi proceduri noi, actualizează sau îmbunătăţeşte pe cele existente;
30) elaborează planuri de acţiune pentru implementarea politicilor şi strategiilor;
31) estimează, asigură şi gestionează resurse umane, financiare, tehnice, materiale;
32) asigură managementul sistematic al informaţiei;
33) monitorizează şi evaluează implementarea, după caz, a politicilor, strategiilor, programelor;
34) implementează planuri şi strategii de comunicare internă şi externă;
35) elaborează şi propune strategii de comunicare şi management la nivel intra şi interinstituţional;
36) identifică domenii care ar putea beneficia de asistenţă externă privind reforma administraţiei publice, precum şi de proiecte corespunzătoare;
37) susţine prezentări publice privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană;
38) evaluează impactul măsurilor ce se dispun de conducerea instituţiei publice;
39) revizuieşte şi evaluează modalităţilor de prestare a serviciilor publice în relaţie cu beneficiarii şi propune recomandări pentru simplificarea, modernizarea şi îmbunătăţirea acestora;
40) elaborează metodologii de monitorizare continuă şi control al calităţii activităţilor privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană;
41) elaborează rapoarte asupra activităţilor cheie din sectoarele privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană.
 Consilierul pentru afaceri europene
Art.56 Consilierul pentru afaceri europene este specialist cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea directă a prefectului judeţului.

IV. Compartimentul dezvoltare economică, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă:

Art 57 Compartimentul dezvoltare economică, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă este o structură funcţională subordonată subprefectului.

 Activitatea de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate:

Art 58 Pe linia monitorizării/coordonării serviciilor publice deconcentrate, personalul compartimentului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a. participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
b. întocmeste anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
c. realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acesteia raportul anual privind starea economico-socială a judeţului, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor;
d. monitorizează modul de aplicare în judeţ, a programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială şi la alte activităţi;
e. contribuie la organizarea aplicării în judeţ a programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială, aprovizionarea populaţiei cu produse de bază şi combustibili, protecţia consumatorilor, gospodărie comunală, dezvoltarea prestărilor de servicii, precum şi la alte activităţi;
f. elaborează, pe baza Programului de guvernare, programe şi strategii generale şi sectoriale de dezvoltare economico-socială a judeţului sau zonei, cu consultarea largă a autorităţilor publice locale şi a conducerilor serviciilor publice deconcentrate;
g. elaborează orice alte materiale pe care le prezintă prefectul în cadrul şedinţelor de lucru ale prefectului;
h. analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi întocmeşte informări cu privire la aceasta, semnalizează divergenţele apărute între acestea şi autorităţile administraţiei publice locale şi propune acţiuni concrete de mediere a acestora, pe care le înaintează prefectului;
i. elaborează şi supune spre aprobare prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea transmiterii acestora ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii;
j. examinează, împreună cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
k. întocmeşte documentaţia necesară în vederea emiterii de către prefect a propunerii de numire şi de eliberare din funcţie a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
l. asigură consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
m. asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
n. asigură, potrivit legii, transmiterea către serviciile publice deconcentrate a actelor cu caracter normativ emise de ministere şi de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului;
o. analizează şi verifică activitatea de management al resurselor umane din cadrul serviciilor publice deconcentrate şi propune prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
p. examinează şi prezintă prefectului proiectele bugetelor serviciilor publice deconcentrate, transmise de către acestea înainte de a fi propuse conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
q. participă alături, de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, la acţiuni de verificare la nivelul întregului judeţ, cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative;
r. elaborează informări cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate, pe care le prezintă autorităţilor administraţiei publice judeţene şi ministerelor de resort;
s. monitorizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţ, precum şi activitatea unităţilor din subordinea ministerelor care nu au servicii deconcentrate, a regiilor autonome de interes naţional şi a filialelor acestora din judeţ, precum şi a companiilor naţionale; în acest scop solicită şi primeşte de la acestea informări şi rapoarte;
t. urmăreşte modul de conlucrare dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate în soluţionarea problemelor comunităţilor locale; elaborează şi supune spre aprobare măsuri pentru îmbunătăţirea acestei conlucrări şi a asistenţei tehnice acordate autorităţilor locale;
u. elaborează, în colaborare cu funcţionarii publici desemnaţi de şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţ, cu specialiştii consiliului judeţean şi pe baza propunerilor primarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, proiectul programului principalelor lucrări şi activităţi ale Colegiului prefectoral
v. realizează lucrările de secretariat pentru colegiul prefectural şi prezintă propunerile cu privire la programul de activitate al acestuia subprefectului cu atribuţii în domeniu;
w. difuzează măsurile adoptate de Colegiul Prefectoral organelor şi autorităţilor interesate şi le aduce la cunoştinţă cetăţenilor; urmăreşte modul de aplicare a măsurilor hotărâte şi informează operativ asupra constatărilor făcute;
x. participă la elaborarea şi supunerea spre aprobare a propunerilor de acte normative privind acordarea de către Guvern a unor ajutoare umanitare de primă urgenţă constând în bunuri, produse şi bani în scopul protecţiei populaţiei în situaţii excepţionale, determinate de calamităţi naturale, epidemii, incendii sau alte fenomene periculoase;
y. participă, împreună cu reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor, la acţiuni cu privire la modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate de stat prin acte normative;
z. desfăşoară acţiuni la nivelul întregului judeţ pentru urmărirea aplicării şi respectării actelor normative, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
aa. elaborează proiectele de ordin ale prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;
bb. rezolvă petiţiile cu referire la activitatea serviciilor publice deconcentrate;
cc. Soluţionează si alte lucrări dispuse de către conducerea instituţiei;

 Activitatea de situaţii de urgenţă:
Art 59 Pe linia atribuţiilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, personalul compartimentului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) stabileşte, împreună cu instituţiile publice şi organismele abilitate prin lege, măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea la minimum a efectelor fenomenelor naturale periculoase şi a catastrofelor de orice fel, pe care le înaintează prefectului;
b) urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
c) prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
d) propune prefectului, în situaţii prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale;
e) întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului;
f) asigură informarea prefectului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza datelor comunicate de Centrele Operative cu activitate permanentă şi/sau temporară din cadrul ministerelor;
g) asigură informarea zilnică a prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, despre situaţia preliminară a efectelor şi pagubelor produse;
h) prezintă prefectului situaţia finală a pagubelor produse;
i) urmăreşte şi asigură desfăşurarea activităţii serviciilor publice deconcentrate şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice, organizate la nivelul judeţului care îndeplinesc sarcini pe linia situaţiilor de urgenţă şi a protecţiei civile, solicitând rapoarte şi informări;
j) participă la pregătirea şi buna desfăşurare a şedinţelor comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
k) prezintă prefectului propuneri privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
l) prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei afectate de dezastre, în scopul protecţiei populaţiei în situaţii excepţionale, determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
m) verifică modul de distribuire atât a ajutoarelor umanitare, cât şi a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
n) susţine prefectul în activitatea de coordonare a Comisiei Mixte de Rechiziţii a
judeţului;
o). elaborează proiecte de ordin ale prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;

 Activitatea de monitorizare a serviciilor publice comunitare de utilităţi publice se desfăşoară potrivit prevederilor H.G.R. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice

Art 60 În virtutea principiului autonomiei locale şi al descentralizării serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice locale au, potrivit prevederilor legale în vigoare, competenţă exclusivă în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice de interes local, precum şi cu privire la crearea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentă acestora. Responsabilitatea pregătirii şi adoptării politicilor, a strategiilor privind serviciile de utilităţi publice de interes local, respectiv a planurilor de măsuri şi acţiuni pentru implementarea acestora revine autorităţilor administraţiei publice locale, autorităţilor centrale revenindu-le sarcina de coordonare, îndrumare, monitorizare şi control. În acest context, pe linia monitorizării serviciilor comunitare de utilităţi publice se desfăşoară următoarele activităţi:
a. raportează, trimestrial, Unităţii Centrale de Monitorizare, progresele înregistrate în implementarea strategiei privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a programelor de investiţii aferente, pentru fiecare tip de serviciu
b. colectează rapoartele de monitorizare întocmite de către Unităţile Locale de Monitorizare pentru fiecare serviciu în parte şi asigură transmiterea acestora către Unitatea Centrală de Monitorizare
c. centralizează informaţiile transmise de la nivelul unităţilor locale de monitorizare, municipale şi judeţene, asigurând transmiterea lor către UCM.
d. execută şi alte sarcini transmise de conducerea instituţiei prefectului ;

 dezvoltare economică, relaţia cu sindicatele şi patronatele:

Art 61 În ceea ce priveşte dezvoltarea economică, relaţia cu sindicatele şi patronatele personalul compartimentului are următoarele atribuţii principale:
a. prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
b. elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale, precum şi cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ;
c. asigură stocarea în permanenţă a principalilor indicatori economico-sociali de la nivelul judeţului, completând continuu banca de date existentă în cadrul biroului;
d. face informări periodice sau ori de câte ori este cazul despre diferite situaţii de fapt existente la nivelul judeţului (situaţia investitorilor, structura agenţilor economici, actele de corupţie etc.);
e. prezintă prefectului propuneri pentru rezolvarea problemelor de interes naţional la nivel local, pe care le înaintează Guvernului României, ministerelor, Parlamentului şi Preşedinţiei, după caz;
f. susţine şi urmăreşte permanent aplicarea prevederilor legale privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
g. transmite trimestrial anchetele economice de conjunctură completate de către agenţii economici, pe care le înaintează Comisiei Naţionale de Prognoză;
h. colaborează cu specialiştii Comisiei Naţionale de Prognoză la efectuarea studiilor şi analizelor de dezvoltare durabilă, precum şi la întocmirea programelor sociale şi economice şi a planului de investiţii de interes judeţean;
i. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în sensul unui schimb permanent de informaţii în ambele sensuri şi participă la conferinţe, expoziţii, seminarii, mese rotunde, programe de pregătire, forumuri ale organizaţiile neguvernamentale din ţară;
j. întocmeşte şi gestionează baza de date referitoare la organizaţiile neguvernamentale din judeţ şi asigură legătura permanentă între Guvern şi acestea;
k. monitorizează proiectele derulate de organizaţiile neguvernamentale în parteneriat cu instituţiile administraţiei publice din judeţ;
l. sprijină autorităţile locale de pe teritoriul judeţului în elaborarea şi aplicarea politicilor de dezvoltare durabilă;
m. colaborează cu Agenţia de Dezvoltare în realizarea programelor de dezvoltare regională;
n. centralizează propunerile de dezvoltare locală şi regională care reflectă nevoile reale ale comunităţilor locale, în vederea promovării celor care corespund standardelor europene;
o. efectuează demersuri în vederea atragerii investitorilor români şi străini, atât pentru restructurarea sectoarelor economice ale judeţului, dar mai ales pentru iniţierea şi susţinerea unor activităţi noi în sectorul productiv şi al serviciilor;
p. sprijină organizarea de manifestări culturale, economice, ştiinţifice etc., în vederea popularizării realizărilor importante;

 Activitatea de bugete locale:
Art. 62:
a. urmăreşte respectarea prevederilor legale cu privire la etapele de elaborare şi adoptare a bugetelor locale;
b. sprijină modul de elaborare sub aspectul legalităţii a propunerilor la proiectele de hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale;
c. verifică respectarea cadrului legal de percepere a impozitelor şi taxelor aferente bugetelor locale, în sensul că nici un impozit sau taxă să nu se încaseze dacă nu este prevăzută de dispoziţiile legale;
d. controlează dacă fondurile bugetare sunt utilizate conform destinaţiei stabilite pentru finanţarea diferitelor acţiuni cuprinse în bugetele locale, în scopul înlăturării deturnării unor asemenea fonduri;
e. contribuie la formularea de propuneri în legătură cu echilibrarea bugetelor locale şi împreună cu compartimentul de resort al consiliul judeţean asigură secretariatul tehnic al comisiei judeţene privind transferul fondurilor de la bugetul central sau judeţean la cele locale;
f. analizează dacă cuantumul veniturilor este dimensionat la nivelul cheltuielilor propuse a se efectua printr-o eficientă şi responsabilă finanţare a activităţilor pe plan local sau judeţean;
g. examinează prestaţia fiecărui ordonator de credite sub aspectul legalităţii actului decizional în această materie, propunând măsuri corespunzătoare cu privire la încălcarea prevederilor legale;
h. urmăreşte ca programele de investiţii în gospodăria comunală să asigure:
– satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;
– funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi;
– protejarea domeniului public şi a mediului prin respectarea reglementărilor legale;
– informarea şi consultarea cetăţenilor în vederea protejării sănătăţii populaţii care beneficiază de serviciile respective.
i. sprijină autorităţile publice ale administraţiei locale pentru:
– elaborarea de programe în vederea reabilitării sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze naturale, apărarea localităţilor de inundaţii şi alte fenomene periculoase;
– întocmirea programelor pentru promovarea realizării de noi investiţii în infrastructura fiecărei localităţi urbane şi rurale;
– urmărirea calităţii serviciilor prestate din cadrul programelor de investiţii în gospodăria comunală.
j. colaborează cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale cu privire la adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a investiţiilor şi serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de gospodărie comunală, având ca obiect:
– modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice;
– modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor publice de infrastructură edilitară;
– modul de formare şi de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice.
k. îndrumă, controlează şi urmăreşte ca autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale şi unităţile lor subordonate, pentru materializarea următoarelor atribuţii:
l. construirea, întreţinerea, modernizarea şi exploatarea drumurilor şi podurilor de interes judeţean sau local;
m. alimentarea cu apă, respectiv canalizarea şi epurarea apelor uzate;
n. producerea şi distribuţia energiei termice;
o. colectarea, transportul, valorificarea, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor menajere;
p. alimentarea cu gaze naturale;
q. producerea, transportul şi alimentarea cu energie electrică;
r. transportul de persoane, inclusiv transportul de elevi între localităţile judeţului.
s. sprijinirea acţiunilor de cooperare între consiliul judeţean şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi între acestea pentru realizarea de investiţii în domeniul gospodăriei comunale de interes comun.

 Activitatea de relaţii cu sindicatele şi patronatele:
Art. 63:
a. asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiei de dialog social;
b. asigură transpunerea în practică a Strategiei de guvernare cu privire la dinamizarea parteneriatului social dintre sindicate, patronat şi puterea executivă;
c. stabileşte relaţii de conlucrare cu partenerii sociali, care să permită o informare permanentă asupra nevoilor acestora şi să faciliteze rezolvarea problemelor în discuţie;
d. consultă partenerii sociali cu privire la măsurile ce se întreprind în vederea restructurării regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, consiliilor judeţene şi consiliilor locale, precum şi a societăţilor comerciale, în corelare cu măsurile de reconversie a forţei de muncă.
e. întocmeşte informări permanente asupra problemelor ridicate de partenerii sociali – patronat şi sindicate;
f. facilitează rezolvarea revendicărilor şi a problemelor ridicate prin efectuarea de intervenţii şi informări la ministerul de resort;
g. selectează temele ce se supun dezbaterii comisiei de dialog social;
h. urmăreşte eficienţa şedinţelor comisiei de dialog social;
i. comunică periodic la Ministerul Administraţiei şi Internelor sinteza problemelor ridicate în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale comisiei de dialog social;
j. prezentarea trimestrială conducerii prefecturii a unei informări cu privire la activitatea desfăşurată de comisia de dialog social;
k. întocmeşte informări operative asupra problemelor speciale ridicate de către partenerii sociali în cazul unor situaţii de criză;
l. participă la medierea unor situaţii de conflict apărute la agenţii economici între sindicate şi administraţie;
m. urmăreşte realizării unui parteneriat activ cu asociaţiile profesionale, patronale, sindicale şi organizaţii neguvernamentale, în sensul participării acestora la îmbunătăţirea mediului economic, de afaceri, la promovarea diferitelor sectoare de activitate;
n. urmăreşte modul de desfăşurare al unor mitinguri, demonstraţii sau greve organizate potrivit statutelor şi în condiţiile prevăzute de lege de către sindicate;
o. întocmeşte situaţii cu privire la categoriile de persoane ce beneficiază de protecţie socială;
p. înregistrează, verifică şi soluţionează sesizările şi contestaţiile în legătură cu legislaţia din domeniul asistenţei sociale;
q. execută şi alte sarcini transmise de conducerea instituţiei prefectului.
CAPITOLUL V.
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA AUDIENŢELOR

Art. 64 (1) Audienţele se ţin la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş, sediul SPCEEPS şi sediul SPCRPCÎV;
(2) Audienţele se ţin de către prefect, subprefect şi de către şefii serviciilor publice comunitare;
La audienţe participă şi reprezentanţii compartimentelor de specialitate, în funcţie de problematica abordată.
Art. 65 (1) Audienţele se acordă de către conducerea instituţiei, astfel:
Prefect – în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 9,00.
Subprefect 2 – în fiecare zi de joi, începând cu ora 8.30;
Art.66 Înscrierea în audienţă a cetăţenilor se face la registratura Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş – Compartiment informare, relaţii cu publicul.

CAPITOLUL VI.
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND CONDUITA PERSONALULUI DIN
STRUCTURA DE SPECIALITATE A INSTITUŢIEI PREFECTULUI

Art. 67 (1) Personalul din aparatul propriu de specialitate al prefectului este dator să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.
(2) Funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual sunt obligaţi să se conformeze dispoziţiilor date de conducere. Aceştia au obligaţia să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiei primite.
Art. 68 Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special au obligaţia ca:
a) în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice, după caz.
b) să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii.
c) să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii.
Art. 69 Funcţionarilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.

CAPITOLUL VII.
DISPOZIŢII FINALE

Art. 70 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale care privesc organizarea, funcţionarea şi reglementarea activităţii instituţiei prefectului, precum şi cu ordinele prefectului emise potrivit legii în acest domeniu.
Art. 71 Prezentul Regulament se aprobă şi se pune în aplicare prin ordin al prefectului.
Art. 72 Dispoziţiile prezentului Regulament vor fi aduse la cunoştinţă întregului personal prin grija şefilor de servicii şi coordonatorilor compartimentelor independente.
Art. 73 Nerespectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 74 Personalul instituţiei prefectului execută, potrivit planificării aprobate, serviciul de permanenţă pe instituţie.
Art. 75 Structura şi atribuţiile de organizare pentru serviciile publice comunitare se aprobă separat prin ordin al prefectului, având caracter de secret şi se comunică numai instituţiilor abilitate.

Vezi Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului judetului ARGES in format PDF

Comentariile nu sunt permise.