Invitatie de participare la achizitie directa de servicii de organizare evenimente desfasurate in cadrul Proiectului Integrarea Europeana a functionarilor din administratia publica locala prin dezvoltarea abilitatilor de management de proiect”

UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor
Institutia Prefectului Judetului Arges

Inovatie in administratie
Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”
 

COD SMIS 15284
COD CPV: 55520000-1

 

1.ACHIZITOR: Instituţia Prefectului Judeţului Arges, Pitesti, P-ţa Vasile Milea, nr.1  tel: 0248/223868, fax: 0248/216463, e-mail: [email protected]

Vă invită să participati la procedura „achizitie directa” organizată în vederea atribuirii contractului  de achiziţie publică     de servicii de organizare evenimente desfăşurate în in cadrul Proiectului „Integrarea Europeana a functionarilor din administratia publica locala prin dezvoltarea abilitatilor de management de proiect”  COD SMIS 15284

Produselor ce se vor achizitiona, cantitatile si Codurile CPV – conform Documentatiei de atribuire.

Achiziţia se va efectua în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarile si completarile ulterioare ,cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;

2. Sursa de finantare :Bugetul de stat 15% si  buget FSE 85%.

3. Scopul achizitiei:

- Creşterea expertizei a 250 de angajaţi ai administraţiei publice locale din judeţul Argeş în management de proiect şi limba engleza;

- Creşterea capacităţii administraţiei publice locale din judeţul Argeş de a implementa şi gestiona proiecte cu finanţare nerambursabilă şi de a asigura durabilitatea iniţiativelor locale

4. Conditii miniminale de ofertare: oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.

Nota: toate cerintele si specificatiile din documentatia de atribuire sunt considerate miniminale  si obligatorii.

5. Perioada de valabilitate a ofertei :  Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila de la data semnării contractului de ambele părţi până la data de 21.01.2012.

6. Limba de redactare a ofertei :limba romana.

7. Pretul va fi exprimat in RON ,fara TVA .

Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să indice numărul contului deschis la Trezoreria Statului, datele de contact şi adresa ofertantului.

8. Modalitatea  de achizitie: achizitie directa.

In cazul in care conditiile minime de ofertare nu sunt respectate ,oferta nu va fi considerata admisibila.

9. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut ( în lei)

Preţul ofertei este ferm in lei

Obs. Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate, exclusiv TVA .Oferta câstigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic şi va trebui să îndeplinească specificaţiile tehnice minime obligatorii, aşa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

10. Valoarea estimata a contractului : 48.476,25 lei, fără TVA,  11.864,57 euro, fara TVA

11. Prezentarea ofertei : adresa la care se depune oferta : Registratura Instituţiei Prefectului judeţului Argeş ,Piata Vasile Milea , nr.1

Data limita pentru depunerea ofertelor : 06.05.2011, ora.10,00

Data deschiderii ofertelor si modul de prezentare a documentelor care insotesc oferta : potrivit documentatiei de atribuire .

MANAGER PROIECT,
PREFECT
GHEORGHE DAVIDESCU
VIZA C.F.P,
ŞEF BIROU F.C.A.P.A,
Ec.ŞTEFAN CLAUDIA MARIA
ŞEF SERVICIU,
Jr.VOICA IONEL
ASISTENT MANAGER PROIECT
DUMITRACHE FLORIN

Descarca aici documentatia necesara

Comentariile nu sunt permise.