INVITATIE DE PARTICIPARE la achizitia directa de echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul aferente activitatilor desfasurate in cadrul Proiectului Integrarea Europeana a functionarilor din administratia publica locala prin dezvoltarea abilitatilor de management de proiect

UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor
Institutia Prefectului Judetului Arges

Inovatie in administratie
Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”
 
COD SMIS 15284
 

Descarca aici documentatia necesara
1.  ACHIZITOR : Institutia Prefectului Judetului Arges, Pitesti, P-ta Vasile Milea, nr.1  tel: 0248/223868, fax: 0248/216463, e-mail: [email protected]
Va invita sa participati la procedura „cumparare directa” organizata în vederea atribuirii contractului  de achizitie publica de  echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul aferente activitatilor desfasurate în cadrul Proiectului  „Integrarea Europeana a functionarilor din administratia publica locala prin dezvoltarea abilitatilor de management de proiect” COD SMIS 15284. Denumirea produselor ce se vor achizitiona, cantitatile si Codurile CPV – conform Documentatiei de atribuire
Achizitia se va efectua în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarile si completarile ulterioare ,cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
2.  Sursa de finantare
: Bugetul de stat 15%  si buget FSE 85%.
3.  Scopul achizitiei
:
– Cresterea expertizei a 250 de angajati ai administratiei publice locale din judetul Arges în management de proiect si limba engleza;
– Cresterea capacitatii administratiei publice locale din judetul Arges de a implementa si gestiona proiecte cu finantare nerambursabila si de a asigura durabilitatea initiativelor locale
4. Conditii miniminale de ofertare
: oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.
Nota: toate cerintele si specificatiile din documentatia de atribuire sunt considerate miniminale  si obligatorii.
5. Perioada de valabilitate a ofertei
:  Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila  timp de 1 luna de la data deschiderii ofertei
6. Limba de redactare a ofertei
: limba romana .
7. Pretul va fi exprimat in RON ,fara TVA .

Autoritatea contractanta solicita ca ofertantul sa indice numarul contului deschis la Trezoreria Statului, datele de contact si adresa ofertantului.
8. Modalitatea  de achizitie
: cumparare directa .
In cazul in care conditiile minime de ofertare nu sunt respectate ,oferta nu va fi considerata admisibila.
9. Criteriul de atribuire
:
PRETUL CEL MAI SCAZUT( în lei)
Pretul ofertei este ferm in lei
Obs.
Preturile care se compara în scopul întocmirii clasamentului sunt preturile ofertate, exclusiv TVA,
Oferta câstigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mic pret si va trebui sa îndeplineasca specificatiile tehnice minime obligatorii, asa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
10. Valoarea estimata a contractului
: 20.830,00 lei fara TVA
11. Prezentarea ofertei
:
adresa la care se depune oferta : Registratura Institutiei Prefectului judetului Arges ,Piata Vasile Milea , nr.1, registratura
data limita pentru depunerea ofertelor : 14.04.2011, ora.10,00
data deschiderii ofertelor si modul de prezentare a documentelor care insotesc oferta : potrivit documentatiei de atribuire .
Dupa comunicarea rezultatului procedurii firma câstigatoare va posta în SEAP(www.e-licitatie.ro) produsele ofertate si valoarea acestora conform ofertei prezentate, pentru ca autoritatea contractanta sa achizitioneze aceste produse din SEAP, pentru respectarea prevederilor art. 66.1 din HG nr.198/27.02.2008.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0248/223868, 0248/221695

 
MANAGER PROIECT,
PREFECT
GHEORGHE DAVIDESCU
 
VIZA C.F.P,
ŞEF BIROU F.C.A.P.A,
Ec.ŞTEFAN CLAUDIA MARIA
ŞEF SERVICIU,
Jr.VOICA IONEL
ASISTENT MANAGER PROIECT
DUMITRACHE FLORIN

Descarca aici documentatia necesara

Comentariile nu sunt permise.