Invitatie de participare la achizitia directa: sistem alarma si monitorizare video

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ARGEŞ
NESECRET
Nr.23341
Data 03.12.2015

Descarca aici documentatia necesara

 INVITATIE DE PARTICIPARE

 

I 1.AUTORITATE CONTRACTANTA : Institutia Prefectului Judetului Arges cu sediul in Pitesti, Piata Vasile Milea, nr.1, tel:+40 248/631100, fax: +40 248/216463, e-mail : [email protected]

2.ADRESA LA CARE SE TRANSMIT OFERTELE : Registratura Instituţiei Prefectului Argeş, parter, camera nr.25 Piaţa Vasile Milea, nr.1,loc. Piteşti , de luni până joi între orele 8:00-16:00, vineri 8:00-14:00, in atentia Compartimentului Achizitii Publice Administrativ.
II. 1) DENUMIRE CONTRACT : “Achizitie sistem de alarma si monitorizare video”
2) TIP CONTRACT :contract de furnizare
3) SURSA DE FINANTARE : bugetul de stat
4) MODALITATEA DE ATRIBUIRE : contract de achizitii publice
5) COD CPV : 32323500-8 Sistem video de supraveghere, 35121700-5 Sisteme de alarma , 51314000-6 Servicii de instalare de echipament video.
6) TERMEN DE LIVRARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE : maxim10 zile de la data incheierii contractului .
7) CANTITATEA CONTRACTULUI : conform Caietului de Sarcini nr.23342/03.12.2015
8) VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI FARA TVA : 28.220,00 lei
III. 1) CONDITII DE PARTICIPARE :
Se vor prezenta urmatoarele documente :
a) Situatia personala a ofertantilor, inscrierea in Registrul Comertului sau al profesiei :

 • Declaraţie pe proprie răspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G nr.34/2006 : completare Formular nr.3 din Secţiunea Formulare;
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din O.U.G nr.34/2006 : completare Formular nr.4 din Secţiunea Formulare;
 • Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69 indice 1 din O.U.G nr 34/2006 : completare Formular nr. 5 din Sectiunea Formulare;
 • Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul teritorial sau echivalent din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate si activitatea ce face obiectul achizitiei;
 • Aviz M.A.I – I.G.P.R pentru activitati de proiectare, instalare si intretinere sisteme de alarmare impotriva efractiei in conformitate cu Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, actualizata;

b) Capacitatea economica-financiara si tehnico- profesionala :

 • Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani – se va completa formularul nr.6 din Sectiunea Formulare.
  Din lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani trebuie sa rezulte ca a furnizat produse similare cu cele care fac obiectul contractului de achizitie, a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 28.220,00 lei la nivelul unui contract- maxim 2 contracte, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
  Pentru confirmarea livrarilor de produse declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta certificari/documete emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii : denumirea produselor livrate, valoarea, perioada de livrare si daca au fost indeplinita clauzele contractuale .
 • Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate : se va prezenta Formularul nr.7 din sectiunea Formulare. Ofertantul va face dovada ca are angajate minim 2 persoane atestate in domeniul sistemelor de securitate. Pentru fiecare persoana nominalizata se vor prezenta documente din care sa rezulte autorizarea acestora pentru instalarea echipamentelor .

c) Standarde de asigurare a calitatii :
Ofertantul va prezenta : certificate, fie orice alte probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, pentru echipamentele si activitatile care fac obiectul contractului de achizitie publica .
Nota: toate formularele si documentele mai sus mentionate se vor depune în original/copie legalizată/ copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” iar informaţiile cuprinse în acestea trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.
2) Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Ofertantul va elabora propunerea tehnica, astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini nr.23342/03.12.2015.
In acest scop propunerea tehnica va contine :

 1. O descriere detaliata a echipamentelor ofertate precizand obligatoriu modelul si caracteristicile fiecarui echipament in parte .Se va completa formularul nr.8, Sectiunea Formulare.
 2. Se va prezenta Graficul de livrare si instalare echipamente , conform formularului nr .9 din Sectiunea Formulare .

Pe tot parcursul indeplinirii contractului, ofertantul va fi responsabil de asigurarea masurilor de protectia muncii si prevenirea incendiilor, de efectuarea instructajului pentru personalul propriu.
În cazul în care se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în Caietul de sarcini, oferta este considerata neconforma.
Propunerea tehnica va fi semnata de reprezentantul legal sau de persoane imputernicite ale ofertantului si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta .

3) Modul deprezentare al propunerii financiare :
Operatorul economic va elabora propunerea financiara astfel incat sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret. Propunerea financiara va contine :

  • Formularul de oferta produse – formularul nr.10, Sectiunea Formulare , in care se va inscrie pretul ofertei totale, exprimat in lei , cu doua zecimale, fara TVA.
  • Centralizatorul de preturi exprimat in lei/buc.– Formularul nr.11, Sectiunea Formulare detaliat pe produse si servicii/activitati necesare pentru indeplinirea in totalitate a contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini.

Propunerea financiara va fi semnata de reprezentantul legal sau de imputernicitul acestuia si va avea un caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta .
Oferta va fi respinsa ca inadmisibila daca:

 • Propunerea financiara este prezentata într-un format diferit de cel specificat la Sectiunea Formulare
 • In cazul în care pretul propus nu rezulta în mod clar din propunerea financiara.
 • In cazul în care ofertele depasesc valoarea estimata a contractului.

Se solicita completarea formularului nr 12, Sectiunea Formulare :” Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale”. Pentru clauzele contractuale ofertantul are dreptul de a formula amendamente prin solicitare de clarificari.
4) Modul de prezentare al ofertei :
Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se introduc intr-un plic exterior , inchis si netransparent
Plicul trebuie sa fie marcat:

 • cu denumirea si adresa ofertantului , pentru a putea permite returnarea ofertei fara a fi deschisa , in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata .
 • cu denumirea si adresa autoritatii contractante , denumirea obiectului achizitiei si cu inscriptia “A nu se deschide inainte de data de 10.12.2015, ora 12.00.

Oferta se va depune insotita de scrisoarea de inaintare – formularul nr.1 din sectiunea Formulare .
Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza .
Nu se accepta oferte intarziate , acestea fiind returnate expeditorului nedeschise .
Nu se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor .
IV. 1) Modalitatea de achizitionare : cumparare directa ( conform prevederilor art.19 din O.U.G nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ) .
2) Criteriul de atribuire : “ pretul cel mai scazut”.
Nota : ofertele care nu indeplinesc conditiile de participare din prezenta invitatie si/sau caietului de sarcini nr.23342/03.12.2015, nu li se va aplica criteriul de atribuire si vor fi respinse .
3) Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire : in format electronic de pe site-ul www.prefecturaarges.ro /Sectiunea Achizitii Publice .De asemenea, raspunsurile la solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati vor fi publicate la adresa mai sus mentionata .
4) Limba de redectare a ofertei : limba romana.
5) Perioada de valabilitate a ofertei : 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor
6)Data limita pentru depunerea ofertelor : 10.12.2015, ora.12.00.
7) Dupa comunicarea rezultatului procedurii firma câstigatoare va posta în SEAP(www.e-licitatie.ro) produsele ofertate si valoarea acestora conform ofertei prezentate, pentru ca autoritatea contractanta sa achizitioneze aceste produse din S.E.A.P.
Informaţii suplimentare si solicitari de clarificari la tel: 0248/631100, int.29001 -consilier Moga Livia , e-mail : [email protected]

PREFECT,
DR. MIHAIL ADRIAN OPRESCU

VIZA C.F.P.P,
SEF SERVICIU
STAN NICOLETA

 

VIZA LEGALITATE,
ŞEF SERVICIU ,
NEAMTU LAVINIA

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, ADMINISTRATIV
Consilier
MOGA LIVIA

 

Descarca aici documentatia necesara

Comentariile nu sunt permise.