Regulament de ordine interioara

În temeiul prevederilor TITLULUI XI “Raspunderea juridica”, Capitolul I din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, se emite prezentul Regulament Intern.

Anexa la
Ordinul Prefectului nr.103/10.03.2016
Aprob,
PREFECT,
CRISTIAN SOARE

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art.1. – Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Instituţiei Prefectului judetul Argeş se aplică tuturor salariatilor: functionari publici, funcţionari publici cu statut special sau cu contract individual de muncă, indiferent de durata contractului de munca, celor care lucreaza ca detasati, elevilor si studentilor care fac practica in Instituţia Prefectului Judeţului Argeş precum si salariatilor delegati sau detasati de la/si la alte unitati.

Art.2. – In cadrul institutiei este interzisă orice discriminare intre salariati pe criterii politice, de apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, de orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de oricare altă asemenea natură.

CAPITOLUL II
PRINCIPII FUNDAMENTALE

Art.3. (1)
a) a) Personalul contractual şi Prefectul, în calitate de angajator, încheie, în baza consimţământului părţilor, un contract individual de muncă în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative.
b) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
c) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea.
(2) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.
(3) Munca fortata este interzisa.
(4) În cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.
(5) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala este interzisa.
(6) Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate în munca, precum si de respectare a demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.
(7) Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie împotriva concedierilor nelegale.
(8) Principiile care guverneaza conduita profesionala a salariatilor sunt urmatoarele:
a) suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia salariatii au îndatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;
b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia salariatii au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atributiilor functiei;
c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor în fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia salariatii au îndatorirea de a aplica acelasi regim juridic în situatii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform caruia salariatii au obligatia de a îndeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
e) impartialitatea si independenta sau nediscriminarea în cazul personalului contractual, principiu conform caruia salariatii sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, în exercitarea atributiilor functiei;
f) integritatea morala, principiu conform caruia salariatilor le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu;
g) libertatea gândirii si a exprimarii, principiu conform caruia salariatii pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
h) cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia în îndeplinirea atributiilor de serviciu salariatii trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru îndeplinirea conforma a atributiilor de serviciu;
i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de salariati în exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.
(9) Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt:
a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
b) transparenta;
c) eficienta si eficacitate;
d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;
e) orientare catre cetatean;
f) stabilitate în exercitarea functiei publice;
g) subordonare ierarhica.

CAPITOLUL III
Drepturile si obligatiile angajatorului

A. Drepturi
Art.4. – Pentru buna desfasurare a activitatii aparatului de specialitate al Prefectului, instituţia Prefectului are urmatoarele drepturi:

 • sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
 • sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat in conditiile legii;
 • sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
 • sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
 • sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare; sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
 • sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
 • sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.
 • sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca;

B. Obligatii
Art.5. – Institutia Prefectului are urmatoarele obligatii::

 • sa creeze conditiile necesare in vederea desfasurarii normale a muncii salariatilor, punand la dispozitia acestora la timp si in bune conditii mijloacele necesare privind documentarea, masinile, aparatura pentru folosirea completa si eficienta a timpului de lucru; la stabilirea masurilor privind conditiile de munca, sanatatea si securitatea muncii functionarilor publici participa si Comisia paritara constituita in cadrul institutiei
 • sa stabileasca organigrama, numarul de personal, statul de functii si salarizarea functionarilor din aparatul propriu, in limitele mijloacelor financiare de care dispun si conform legislatiei.
 • sa asigure conditiile necesare privind protectia muncii si respectarea normelor igienico-sanitare, precum si instruirea salariatilor in acest domeniu;
 • sa asigure posibilitatea participarii la cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale a salariatilor pe domenii de activitate;
 • sa asigure protectia functionarului public impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in legatura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept institutia publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii;

CAPITOLUL IV
Drepturile si obligatiile salariatilor

A. Drepturile salariatilor

Art.6.

 • Salariatii din aparatul de specialitate al Prefectului care au incheiat contracte individuale de munca au drepturile constitutionale si cele prevazute de legi.
 • Dreptul la opinie.
 • Dreptul la asociere sindicala.
 • Dreptul la salariu.
 • Dreptul la compensatii si alte drepturi.
 • Dreptul la concedii de odihna anuale, concedii medicale, concedii fara salariu pentru studii stabilite prin legislatia in vigoare, dreptul la concediu de maternitate si pentru cresterea copilului si o zi libera pentru efectuarea controlului medical anual, platite.
 • Dreptul la perfectionarea pregatirii profesionale.
 • Dreptul la pensie, la asigurari sociale de stat, dreptul la asistenta medicala gratuita in conditiile legii.

Art.7. – Dreptul la restituirea cheltuielilor de transport si cazare precum si la indemnizatii pentru cheltuieli de intretinere in deplasarile ce se efectueaza in interesul serviciului din dispozitia sefilor ierarhiei.

Art.8. – Functionarii publici din aparatul de specialitate al Prefectului beneficiaza de drepturi,in conf. cu art. 27- 41 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia in vigoare cu privire la salarizarea functionarilor.

Art.9. – Drepturile functionarilor publici cu statut special din aparatul de specialitate al Prefectului sunt prevazute în art. 28 – 40 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, modificata si completata ulterior.

Art.10. – Drepturile salariatilor în regim contractual din aparatul de specialitate al Prefectului sunt prevazute în contractele individuale de munca încheiate la angajare, în baza legislatiei in vigoare in materie.

B. Îndatoririle salariatilor

Art.11. – Îndatoririle functionarilor publici din aparatul de specialitate al Prefectului sunt cuprinse în art. 43 – 49 din Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici si Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici.

Art.12. – Îndatoririle functionarilor publici cu statut special din aparatul de specialitate al Prefectului sunt cuprinse în art. 41 – 44 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, modificata si completata ulterior.

Art.13. – Restrângerea exercitiului unor drepturi si libertati ale functionarilor publici cu statut special din aparatul de specialitate al Prefectului sunt cuprinse în art. 45 – 48 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, modificata si completata ulterior.
Art.14. – Îndatoririle personalului contractual din aparatul de specialitate al Prefectului sunt cuprinse în contractele individuale de munca încheiate la angajarea acestora si cap. II din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice .

C. Clauze comune pentru angajatii din aparatul de specialitate al Prefectului

Art.15 – Personalul din aparatul de specialitate al Prefectului, functionari publici, functionari publici cu statut special si personal cu contract individual de munca, denumit in cele ce urmeaza personal angajat al aparatului de specialitate al Prefectului, este obligat sa fie permanent la dispozitia Prefectului sau inlocuitorului acestuia, aflandu-se in regim de serviciu comandat.

Art.16 – Personalul angajat din aparatul de specialitate al Prefectului, potrivit naturii functiilor/atributiilor indeplinite, este obligat atat in timpul cat si in afara serviciului sa raspunda la solicitarea autoritatilor in legatura cu competentele si atributiile pe care le exercita.

Art.17 – Pe durata efectuarii concediului de odihna personalul angajat în aparatul de specialitate al Prefectului va comunica persoana desemnata sa inlocuiasca titularul postului.

D. Organizarea timpului de lucru

Art.18. – Institutia Prefectului are un program de lucru pentru personalul tehnic de specialitate de 8 ore pe zi, sâmbata si duminica libera. Pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul, Compartimentul informare, relatii publice si secretariat va avea un program de lucru majorat cu doua ore intr-o zi din saptamâna .
Programul va fi stabilit prin Ordin al Prefectului si afisat la loc vizibil. Pentru personalul de deservire programul este de 8 ore/zi. Pentru ingrijitor (femeie de serviciu) programul de lucru zilnic este intre orele 7,30 – 15,30
Soferii vor avea programul stabilit in functie de necesitati, asiguranduli – se dreptul la recuperare sau la plata majorata in conditiile legii.

Art.19. – Salariatii efectueaza serviciul de permanenta la sediul Institutiei Prefectului judetului Arges, conform programarii existente la Compartimentul resurse umane si la Cancelaria Prefectului, în zilele de sâmbata si duminica sau sarbatori legale acestia urmând sa recupereze munca prestata cu timp liber corespunzator la cerere, în termen de 30 de zile de la data efectuarii serviciului.

Art.20. – Accesul altor persoane in sediul Institutiei Prefectului judetului Arges, dupa orele de program se face numai in baza unei aprobari date de Prefect.

Art.21. – Prezenta salariatilor la locul de munca se va face prin condica de prezenta.

Art.22. – Învoirile pentru rezolvarea unor probleme personale se vor face numai de catre Prefect si cei 2 Subprefecti.

Art.23. – Este interzisa consumarea bauturilor alcoolice în incinta institutiei sau prezenta la serviciul sub influenta bauturilor alcoolice.

Art.24. – Accesul în incinta Prefecturii se va face pe baza de legitimatie sau carte de identitate. Persoanele ce intra în institutie vor fi înscrise într-un registru special. Accesul pentru reprezentantii mass-media în incinta institutiei se va face pe baza de legitimatie de serviciu.

E. Circuitul documentelor

Art.25. – Documentele ce vin din afara institutiei se inregistreaza la Registatura generala (Compartiment Informare, Relatii Publice, Secretariat) si se transmit spre analiza si distribuire Prefectului sau inlocuitorului la conducere precum si subprefectului care conducer operativ. Circuitul documentelor de la Prefect la subalternii directi se face numai
prin grija Registraturii generale.

Art.26. – Documentele emise si circulate in interiorul institutiei poarta semnatura compartimentului emitent si se distribuie prin grija acestuia, cu viza sefului ierarhic al destinatarului de la care se solicita o rezolvare.

Art.27. – Documentele emise in cadrul institutiei si care ies in afara unitatii se semneaza de catre Prefect sau Subprefecti, fiind sustinute de catre subordonatul direct si se transmit Registraturii generale, prin grija serviciului emitent, in vederea expedieri lor.

Art.28. – Documentele emise de serviciile speciale vor circula conform clasificarii lor (strict secret, secret si secret de serviciu) prin registrele speciale.

Art.29

 1. Petitiile adresate de cetateni institutiei Prefectului se inregistreaza la Compartimentul informare, relatii publice si secretariat si se transmit spre analiza si repartizare Prefectului sau inlocuitorului de drept al acestuia.
 2. Circuitul petitiilor de la Prefect la compartimentele cu atributii de solutionare se face numai prin intermediul Compartimentul informare, relatii publice si secretariat, care va urmari rezolvarea in termen a acestora.
 3. Comunicarea solutiei catre petent revine Compartimentul informare, relatii publice si secretariat, care se va ingriji de clasarea si arhivarea petitiilor. Raspunsurile transmise vor purta semnatura Prefectului sau Subprefectilor si a persoanelor care le-au solutionat.
 4. Petitiile care sesizeaza probleme ce nu sunt in competentele Prefectului judetului Arges vor fi redirectionate de catre Compartimentul informare, relatii publice si secretariat spre institutii si autoritati in masura a le solutiona, in baza unei adrese de inaintare care va fi semnata de catre subprefect .
 5. Petitiile anomine sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si vor fi clasate potrivit OG nr. 27/2002.

Art.30 – Eliberarea copiilor de pe documentele aflate in arhiva institutiei Prefectului, cu exceptia celor care contin informatii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu, se va face numai cu avizul subprefectului care are aceste atributii.

CAPITOLUL V
A. Abateri si sanctiuni disciplinare

Art.31. – Constituie abateri disciplinare, urmatoarele fapte:

 • întârzierea în efectuarea lucrarilor;
 • neglijenta repetata în efectuarea lucrarilor;
 • absente nemotivate de la serviciu ;
 • nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
 • interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri în afara cadrului legal;
 • nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
 • manifestari care aduc atingere prestigiului institutiei publice;
 • desfasurarea în timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
 • refuzul de a îndeplini atributiile de serviciu;
 • încalcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici
 • stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii în vederea solutionarii cererilor acestora.

Art.32. – Sanctiunile aplicate functionarilor publici sunt cele prevazute de art. Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
a) mustrare scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioada de pâna la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare în functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în functia publica pe o perioada de pâna la un an;
e) destituirea din functia publica.

Sanctiunea “mustrare scrisa” se poate aplica direct de catre conducatorul unitatii la propunerea conducatorului compartimentului in care functioneaza cel in cauza. Celelalte sanctiuni disciplinare se aplica de conducatorul institutiei, la propunerea comisiei de disciplina.

Art.33. – Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios-administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului de sanctionare.

Art.34. – Abaterile si sanctiunile disciplinare ale functionarilor publici cu regim special din aparatul de specialitate al Prefectului sunt prevazute în Ordinul MAI nr. 400/29.10.2004 privind regimul disciplinar al personalului din M.A.I.

Art.35. – În cazul salariatilor în regim contractual, abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiune sau inactiune savârsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a încalcat normele legale, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern, contractul individual de munca, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Art.36. – Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul savârseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Cu exceptia „avertismentului scris” nu poate fi luata nici o masura disciplinara fara a fi dispusa efectuarea unei anchete administrative.

B. Incompatibilitati

Art.37. – (1) Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decât cea în care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica.
(2) Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza:
a) în cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului în care functionarul public este suspendat din functia publica, în conditiile legii, pe durata numirii sale;
c) în cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori în alte unitati cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociatii familiale sau ca persoana fizica autorizata;
d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.
Functionarii publici care, în exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati de monitorizare si control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scop lucrativ nu pot sa-si desfasoare activitatea si nu pot acorda consultanta de specialitate la aceste societati timp de 3 ani dupa iesirea din corpul functionarilor publici.

Functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveste efectuarea unor acte în legatura cu functia publica pe care o exercita. În situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, functionarul public este reîncadrat în functia publica detinuta sau într-o functie similara.

Art.38. – Nu sunt permise raporturile ierarhice directe in cazul in care functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de gradul I.

Art.39 – Functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar artistice.

Art.40 – (1) Functionarul public poate candida pentru o functie eligibila sau poate fi numit într-o functie de demnitate publica.
(2) Raportul de serviciu al functionarului public se suspenda:
a) pe durata campaniei electorale, pâna în ziua ulterioara alegerilor, daca nu este ales;
b) pâna la încetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publica, în cazul în care functionarul public a fost ales sau numit.

Art.41. – (1) Functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice si sa exprime sau sa apere în mod public pozitiile unui partid politic.
(3) Functionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înaltilor functionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functia publica.

Art.42. – Functionarilor publici cu statut special li se aplica prevederile art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, modificata si completata ulterior.
a) sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda în favoarea acestora;
b) sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sau în public;
c) sa candideze pentru autoritatile administratiei publice locale, Parlamentul României si pentru functia de Presedinte al României;
d) sa exprime în public opinii contrare intereselor României;
e) sa declare sau sa participe la greve, precum si la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
f) sa adere la secte, organizatii religioase sau la alte organizatii interzise de lege;
g) sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participe la administrarea sau conducerea unor societati comerciale, cu exceptia calitatii de actionar;
h) sa exercite activitati cu scop lucrativ de natura sa lezeze onoarea si demnitatea politistului sau a institutiei din care face parte;
i) sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este retribuit, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de învatamânt. Politistul poate prezenta în public, numai în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne, informatii si date obtinute în exercitarea atributiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date si informatii, daca prin acestea nu este încalcat principiul prezumtiei de nevinovatie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viata intima, familiala ori
privata a persoanei sau nu este prejudiciata finalizarea urmaririi penale într-o cauza aflata în curs de cercetare ori de judecare.

Datele si informatiile clasificate, potrivit legii, obtinute de politist în timpul exercitarii atributiilor profesionale nu pot fi facute publice pe o perioada de 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, daca legea nu prevede altfel.

Prezentul Regulament se afiseaza pe site-ul si la sediul Institutiei Prefectului si se prelucreaza tuturor salariatilor institutiei.

Descarca Regulamentul de ordine interioara in format PDF

Comentariile nu sunt permise.