INVITAŢIE DE PARTICIPARE La achizitia directa servicii deplasari in UE în cadrul Proiectului « Integrarea Europeană a funcţionarilor din administraţia publică locală prin dezvoltarea abilităţilor de management de proiect »

UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor
Institutia Prefectului Judetului Arges

Inovatie in administratie
Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”
COD SMIS 15284

Descarca aici documentatia necesara
1. ACHIZITOR : Instituţia Prefectului Judeţului Arges, Pitesti, P-ţa Vasile Milea, nr.1 tel: 0248/223868, fax: 0248/216463, e-mail: financiar@prefecturaarges.ro.
Vă invită să participati la procedura „cumparare directa” organizată în vederea atribuirii a contractului de achiziţie publică servicii deplasari in UE în cadrul Proiectului « Integrarea Europeană a funcţionarilor din administraţia publică locală prin dezvoltarea abilităţilor de management de proiect » COD SMIS 15284.
Achiziţia se va efectua în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarile si completarile ulterioare ,cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
2. Sursa de finantare
: FSE si Bugetul de stat
3. Scopul achizitiei
:
– Creşterea expertizei a 250 de angajaţi ai administraţiei publice locale din judeţul Argeş în management de proiect şi limba engleza;
– Creşterea capacităţii administraţiei publice locale din judeţul Argeş de a implementa şi gestiona proiecte cu finanţare nerambursabilă şi de a asigura durabilitatea iniţiativelor locale
4. Conditii miniminale de ofertare
: oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.
Nota:toate cerintele si specificatiile din documentatia de atribuire sunt considerate miniminale si obligatorii.
5. Perioada de valabilitate a ofertei
: de la data semnării contractului de ambele părţi până la data de 21.04.2012.
6. Limba de redactare a ofertei
: limba romana .
7. Pretul va fi exprimat in RON ,fara TVA .

Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să indice numărul contului deschis la Trezoreria Statului, datele de contact şi adresa ofertantului.
8. Modalitatea de achizitie
: cumparare directa .
In cazul in care conditiile minime de ofertare nu sunt respectate ,oferta nu va fi considerata admisibila.
9. Criteriul de atribuire
:
PRETUL CEL MAI SCAZUT( în lei)
Pretul ofertei este ferm in lei
Obs.
Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate, exclusiv TVA,
Oferta câstigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mic preţ şi va trebui să îndeplinească specificaţiile tehnice minime obligatorii, aşa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
10. Valoarea estimata a contractului:

Valoarea estimata totala : 53.457,06 lei, fără TVA; 12.260,23 EURO, fără TVA din care:
- servicii cazare hotel : 18.787,24 lei, fara TVA; 4.308,80 euro, fara TVA
- servicii transport aerian: 18.746,3 lei, fara TVA; 4.299,41 euro, fara TVA
- servicii transport rutier: 15.923,52 lei, fara TVA; 3.652,02 euro fara TVA
1 euro = 4,3602 lei la 22.02.2012


11. Prezentarea ofertei
:
– adresa la care se depune oferta :Registratura Instituţiei Prefectului judeţului Argeş ,Piteşti, Piata Vasile Milea ,nr.1;registratura
– data limita pentru depunerea ofertelor :27.02.2012 ora.10,00
– modul de prezentare a documentelor care insotesc oferta :potrivit documentatiei de atribuire.

După comunicarea rezultatului procedurii firma câstigătoare va posta în SEAP(www.e-licitaţie.ro) valoarea ofertei pentru achiziţie, pentru ca autoritatea contractantă să achiziţioneze aceste produse din SEAP, pentru respectarea prevederilor art.66.1 din HG nr.198/27.02.2008.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0248/223868, 0248/221695

MANAGER PROIECT,
PREFECT
GHEORGHE DAVIDESCU
VIZA C.F.P,
ŞEF BIROU F.C.A.P.A,
Ec.ŞTEFAN CLAUDIA MARIA
ŞEF SERVICIU,
Jr.VOICA IONEL
ASISTENT MANAGER PROIECT
DUMITRACHE FLORIN

Descarca aici documentatia necesara

Comentariile nu sunt permise.