INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DIRECTA DE SERVICII DE TIPARIRE SI SERVICII CONEXE A BULETINELOR DE VOT NECESARE ORGANIZARII SI DESFASURARII ALEGERILOR LOCALE PARTIALE PENTRU PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ARGES DIN DATA DE 25 MAI 2014

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Afacerilor Interne
Institutia Prefectului Judetului Arges
Nr. 12156
Data 30.04.2014
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la achiziţia publică prin cumpărare directă
a serviciilor de tipărire a buletinelor de vot necesare organizării şi desfăşurării alegerilor
locale parţiale pentru Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş din data de 25 mai 2014.
Descarca aici documentatia necesara
1.ACHIZITOR: Instituţia Prefectului – Judeţul Arges,cu sediul in mun.Pitesti, P-ţa Vasile Milea, nr.1, jud.Argeş, tel: 0248/631 100, fax:0248/216463, e-mail: achizitii@prefecturaarges.ro .
2.BENEFICIAR: Consiliul Judeţean Argeş cu sediul în mun.Piteşti, P-ţa Vasile Milea, nr.1, jud. Argeş , tel: 0248/210 056, fax:0248/ 220 137Vă invită să participaţi la procedura „cumpărare directă” organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică servicii de tipărire a buletinelor de vot necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş din data de 25 mai 2014.
Achiziţia se va efectua în conformitate cu prevederile O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale H.G nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
3.Sursa de finantare: Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Argeş.
4.Scopul achiziţiei: tipărirea buletinelor de vot necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş din data de 25 mai 2014.
5.Condiţii miniminale de ofertare: oferta va fi elaborată în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire pusă la dispoziţie de autoritatea contractantă.
Notă: toate cerinţele şi specificaţiile din documentaţia de atribuire sunt considerate miniminale şi obligatorii.
6.Cod de clasificare CPV: 79800000-2 Servicii tipografice şi servicii conexe (Rev.2)
7.Valoarea estimată: 127.822,92 lei fără TVA echivalentul a 28.643,79 euro fără TVA .
Cursul mediu BNR pentru luna aprilie 2014: pentru 1 Euro = 4,4625 lei.
8.Modul de livrare: FRANCO DEPOZIT BENEFICIAR (Institutia Prefectului – Judeţul Argeş, mun. Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr.1 pentru Consiliul Judeţean Argeş).
9.Criteriul de atribuire : ”preţul cel mai scăzut”.
Obs. preţul ofertei va fi exprimat ferm în LEI fără TVA.
10.Modalitatea de achizitie : cumpărare directă.
11. Limba de redactare a ofertei : limba română .
12.Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la termenul limită de depunere a ofertei.
13. Prezentarea ofertei :
– adresa la care se depune oferta: Registratura Instituţiei Prefectului Judeţul Argeş, parter, camera nr.25 Piaţa Vasile Milea, nr.1, mun. Piteşti, de luni până joi între orele 8:00 – 16:00, vineri 8:00 -14:00.
-data limită pentru depunerea ofertelor: 07.05.2014, ora.16.00.
– modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta: potrivit documentaţiei de atribuire.

Informaţii suplimentare la tel: 0248/631100, int.29043- Şef Serviciu Voica Ionel, int.29041-consilier achizitii publice Moga Livia , e-mail: achizitii@prefecturaarges.ro.

PREFECT,
MIHAIL ADRIAN OPRESCU

VIZA C.F.P.P,
NEAMTU LAVINIA
ŞEF SERVICIU,
VOICA IONEL
Comp.Ach.Pb.
Consilier Moga Livia
SEF SERVICIU
STAN NICOLETA

Descarca aici documentatia necesara

Comentariile nu sunt permise.