INVITATIE DE PARTICIPARE la achizitia directa de echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul aferente activitatilor desfasurate in cadrul Proiectului „INTEGRO – Modele integrate de interventie pentru incluziune sociala si ocupare ”

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013
COD SMIS 49827 
Nr.21927
Data Data 02.12.2014

1.ACHIZITOR: IInstitutia Prefectului Judetului Arges, Pitesti, P-ta Vasile Milea, nr.1  tel:0248/631100,fax:0248/216463,e-mail:achizitii@prefecturaarges.ro.Va invita sa participati la procedura „cumparare directa” organizata în vederea atribuirii contractului  de achizitie publica de  echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul aferente activitatilor desfasurate în cadrul Proiectului  „INTEGRO – Modele integrate de interventie pentru incluziune sociala si ocupare ” COD SMIS 49827.Denumirea produselor ce se vor achizitiona, cantitatile si codurile CPV – conform Documentatiei de atribuire.

Achizitia se va efectua în conformitate cu prevederile O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarile si completarile ulterioare,cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Sursa de finantare: Bugetul national 8,6%  si buget FSE 91,4%.
3.Scopul achiziţiei:

  • asigurarea expertizei in domeniul politicilor guvernamentale ce privesc incluziunea sociala a persoanelor de etnie roma, pe toata perioada de implementare a proiectului;
  • asigurarea conceptiei si strategiei in ceea ce priveste serviciile de acompaniere (socio-educative) ce vor fi asigurate persoanelor dependente (copii) de grupul tinta.

4.Condiţii miniminale de ofertare: oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.
Nota: toate cerintele si specificatiile din documentatia de atribuire sunt considerate miniminale  si obligatorii.
5.Perioada de valabilitate a ofertei: ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila  timp de 60 de zile de la data deschiderii ofertei.
6.Limba de redactare a ofertei : limba română .
7.Pretul va fi exprimat in lei , fara TVA . Autoritatea contractanta solicita ca ofertantul sa indice numarul contului deschis la Trezoreria Statului, datele de contact si adresa ofertantului.
8.Modalitatea de achizitie : cumpărare directă.In cazul in care conditiile minime de ofertare nu sunt respectate , oferta nu va fi considerata admisibila.
9.Criteriul de atribuire : ”preţul cel mai scăzut”.
Obs.Pretul ofertei este ferm in lei. Preturile care se compara în scopul întocmirii clasamentului sunt preturile ofertate, exclusiv T.V.A. Oferta câstigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mic pret si va trebui sa îndeplineasca specificatiile tehnice minime obligatorii, asa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
10.Valoarea estimata a contractului: 14.367,65 lei fara T.V.A.
11.Prezentarea ofertei :adresa la care se depune oferta : Registratura Instituţiei Prefectului Argeş, parter, camera nr.25 Piaţa Vasile Milea, nr.1,loc. Piteşti , de luni până joi între orele 8:00-16:00, vineri 8:00-14:00.
12.Data limita pentru depunerea ofertelor : 05.12.2014, ora.12.00

Data deschiderii ofertelor si modul de prezentare a documentelor care insotesc oferta : potrivit documentatiei de atribuire.

Dupa comunicarea rezultatului procedurii firma câstigatoare va posta în SEAP(www.e-licitatie.ro) produsele ofertate si valoarea acestora conform ofertei prezentate, pentru ca autoritatea contractanta sa achizitioneze aceste produse din S.E.A.P, pentru respectarea prevederilor art. 66.1 din H.G nr.1.660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare la tel: 0248/631100, int.29043- Şef Serviciu Neamtu Lavinia, int.29041-consilier achizitii publice Moga Livia , e-mail: achizitii@prefecturaarges.ro.

PREFECT,
MIHAIL ADRIAN OPRESCU

VIZA C.F.P.P,
STAN NICOLETA
ADMINISTRATOR,
ŞEF SERVICIU JURIDIC ,
NEAMTU LAVINIA
EXPERTI POLITICI GUVERNAMENTALE

 

CONSTANTINESCU SONIA

 

ENESCU COSMIN

 

CIOBANU NICUSOR

 

DINU MARIANA
COMP.ACH.PB.ADM.,
MOGA LIVIA

Descarca aici documentatia necesara

Comentariile nu sunt permise.